Choose Function

ཞུགས་གྲངས་རེའུ་འགོད་ནང་བདམས་པའི་ཐང་ཕྱིར་ལོག་པ།

བརྡ་འཕྲོད་

Choose (Index, Selection1[, Selection2, ...[,Selection_n]])

ཁུགས་གྲངས་

Index ཕྱིར་ལོག་ཐང་གི་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་གཏན་འཁེལ་བྱ་བར་སྤྱོད་པར་ཡིན།

Selection1 འདེམས་གཞིར་སྲིད་པའི་མཚོན་ཚུལ་གང་རུང་ཞིག་འདུས་པ།

Choose རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་ Index ཐང་ལ་གཞིགས་ནས་མཚོན་ཚུལ་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་ཐང་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། གལ་སྲིད་ Index = 1ཡིན་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་མཚོན་ཚུལ་དང་པོ་དེ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། གལ་སྲིད་ Index i= 2ཡིན་ན་མཚོན་ཚུལ་ཨང་གཉིས་པ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། དེ་ལྟར་རིགས་འགྲེ་བྱའོ།

གལ་སྲིད་ Index ཐང་ 1 ལས་ཆུང་བའམ་བསྒྲིགས་པའི་མཚོན་ཚུལ་གྲངས་ཚད་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ན་ རྟེན་གྲངས་"སྟོང་"ཐང་ལ་ཕྱིར་ལོག་པར་འགྱུར།

གཤམ་གསལ་དཔེ་གཞིའི་ནང་གི་ Choose རྟེན་གྲངས་ཚལ་ཐོ་གྲུབ་མཁན་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགའ་ཤས་ནང་ནས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཞིག་འདེམས་པར་བྱེད།

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")

End Function