ཡིག་ཆ་ནང་བཅུག་/རྟེན་གྲངས་ཕྱིར་འདོན

Get Statement

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆའི་ནང་ཐོ་འགོད་གཅིག་ཀློག་པའམ་ཡང་ན་གཉིས་གོང་སྒྲིལ་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡིག་ཚེགས་རིམ་སྟར་གཅིག་ཀློག་པ་མ་ཟད་དེ་འགྱུར་ཚད་གཅིག་ནང་འཇོག

Input# Statement

ཁ་ཕྱེ་བའི་གོ་རིམ་ཡིག་ཆ་ནས་གཞི་གྲངས་ཀློག་འདོན་བྱེད།

Line Input # Statement

གོ་རིམ་ཡིག་ཆ་ནས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགྱུར་ཚད་ལ་གཤིབ་སྒྲིག་ཀློག་ལེན་བྱེད།

Put Statement

ཟིན་བྲིས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་འབྲི་འཇུག་བྱ་བའམ་ཡིག་ཚོགས་རིམ་སྟར་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་འབྲི་འཇུག་བྱ།

Write Statement

རིམ་སྒྲིག་ཡིག་ཆའི་ནང་གཞི་གྲངས་འབྲི་འཇུག་བྱེད་པ།

Loc Function

ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་མིག་མདུན་གནས་སར་ཕྱིར་ལོག་

Seek Function

Open བརྗོད་པས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་གཤམ་ལ་ཀློག་འདོན་བྱ་རྒྱུའམ་འབྲི་འཇུག་གི་གནས་ས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཕྱིར་ལོག་ཐང་དང་ Seek རྗོད་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཐང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་བཅས་ཡིན།:

Eof Function

ཡིག་ཆའི་སྟོན་མདའ་ཡིག་ཆའི་མཇུག་ཏུ་སླེབས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

Lof Function

ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ ཡིག་ཚིགས་ནི་འཇལ་བྱེད་ཡིན།