གསར་འཛུགས་ Basic གླེང་སྒྲོམ་

  1. ཡོ་བྱད་ - [ཧུང་ - དོ་དམ་གླེང་སྒྲོམ་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་གསར་འཛུགས་གླེང་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  2. གླེང་སྒྲོམ་ལ་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་ དེ་རྗེས་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། གླེང་སྒྲོམ་འདུསའདུསའདུསའི་BASICསྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བཅོས།

  3. རྩོམ་སྒྲིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། Basic གླེང་སྒྲོམ་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་སྦྲགས་གླེང་སྒྲོམ་སྟོང་པ་ཞིག་འདུས་ཡོད།

  4. ཚོད་འཛིན་ཆས་ རིས་རྟགས་འགྲམ་གྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ ཚོད་འཛིན་ཆས་ ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བར་བྱ།

  5. ཡོ་བྱད་ཞིལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་ དེ་རྗེས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཅིག་རྟགས་དྲུད་སྒྲོམ་བྱས་ན་ ཚོད་འཛིན་ཆས་གསར་བཟོ་བྱ་ཐུབ།