Таблица

Показва командите за вмъкване, редактиране и изтриване на таблици в текстов документ.

Вмъкване на таблица

Вмъква нова таблица.

Вмъкване

Колони

Вмъква колони.

Редове

Вмъква редове.

Изтриване

Таблица

Изтрива текущата таблица.

Колони

Изтрива избраните колони.

Редове

Изтрива избраните редове.

Избиране

Таблица

Избира текущата таблица.

Колона

Избира текущата колона.

Ред

Избира текущия ред.

Клетка

Избира текущата клетка.

Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните таблични клетки в една клетка.

Разделяне на клетки

Разделя клетка или група от клетки на определения от вас брой клетки по хоризонтала или по вертикала.

Сливане на таблици

Комбинира две последователни таблици в една. Таблиците трябва да са непосредствено една след друга и да не са разделени от празен абзац.

Разделяне на таблица

Разделя текущата таблица на две отделни таблици на позицията на курсора. Тази команда е достъпна и чрез щракване с десния бутон върху клетка от таблица.

Автоформат

Автоматично прилага настройки за форматиране върху избраната таблица, включително шрифтове, фонове и кантове.

Автопобиране

Ширина на колона

Отваря диалоговия прозорец „Ширина на колона“, в който можете да промените ширината на колона.

Оптимална ширина на колони

Автоматично приспособява ширините на колоните към съдържането на клетките. Промяната в ширината на колона не влияе върху останалите колони в таблицата. Ширината на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Равни ширини на колони

Променя ширината на избраните колони, така че да съответства на ширината на най-широката колона в избраното. Общата ширина на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Височина на ред

Отваря диалоговия прозорец „Височина на ред“, в който можете да промените височината на ред.

Оптимална височина на редове

Автоматично приспособява височините на редовете към съдържанието на клетките. Тази настройка се подразбира при създаване на нова таблица.

Равни височини на редове

Променя височината на избраните редове така, че да съответства на височината на най-високия ред в избраното.

Разделяне в края на страница

Позволява започване на нова страница вътре в текущия ред.

Повтаряне на заглавните редове

Повтаря заглавните части на таблицата на следващите страници, ако тя обхваща две или повече страници.

Преобразуване

От текст в таблица

Отваря диалогов прозорец, в който можете да преобразувате избрания текст в таблица.

От таблица в текст

Отваря диалогов прозорец, в който можете да преобразувате текущата таблица в текст.

Сортиране

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

Формула

Отваря лентата Формула за въвеждане или редактиране на формула.

Числов формат

Отваря диалогов прозорец, в който можете да уточните формата на числата в таблицата.

Свойства на таблица

Определя свойствата на избраната таблица, например име, подравняване, разстояния, ширина на колоните, кантове и фон.