Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва от селекцията прякото форматиране и форматирането чрез знакови стилове.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водачи в текущия абзац и ви позволява да редактирате форматирането на номерацията или водачите.

Страница

Задайте форматиращите стилове и оформлението за текущия стил за страници, включително бели полета, колонтитули и фон на страницата.

Смяна на регистъра

Сменя регистъра на избраните знаци. Ако курсорът е в дума и не е избран текст, думата се счита за текуща селекция.

Азиатско фонетично ръководство

Позволява ви да добавяте коментари до азиатски знаци като ръководство за произношение.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Раздели

Променя свойствата на разделите дефинирани във вашия документ. За да вмъкнете раздел, изберете текст или щракнете във документа, където трябва да започне новия раздел, и изберете Вмъкване - Раздел.

Автокорекция

Автоматично форматира файла според настройките, зададени в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

Закотвяне

Задава настройките за закотвяне на избрания обект.

Обтичане

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

Подравняване (обекти)

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

Подравняване (текстови обекти)

Задайте настройките за подравняане на текущата селекция.

Подреждане

Променя реда на изобразяване на избрания обект или обекти.

Огледално обръщане

Обръща огледално избрания обект по хоризонтала или вертикала.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Обект

Отваря подменю за редактиране свойствата на избрания обект.

Рамка

Вмъква рамка, която можете да използвате за създаване на оформление от няколко колони с текст и обекти.

Изображение

Определя размера, позицията и други свойства на избраното изображение.