Изглед

Командите от това меню управляват визуализацията на документа.

Нормален

Показва документа във вида, в който ще бъде отпечатан.

Уеб

Показва документа както би се виждал в уеббраузър. Удобно е при създаване на документи във формат HTML.

Код на HTML

Показва изходния текст на текущия документ на HTML. Този изглед е достъпен, когато създадете нов документ на HTML или отворите съществуващ такъв.

Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Лента за състоянието

Скрива или показва лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Скали

Съдържа подменю за показване или скриване на хоризонталната и вертикалната скала.

Плъзгачи

Показва или скрива хоризонталния и вертикалния плъзгач, чрез които се променя видимата част от документ, който не се побира в прозореца.

Граници на текста

Показва и скрива границите на печатаемата област на страницата. Граничните линии не се отпечатват.

Граници на таблицата

Показва или скрива границите около клетките в таблицата. Границите са видими само на екрана и не се отпечатват.

Изображения и диаграми

Показва или скрива графичните обекти като изображения и диаграми.

Коментари

Показва или скрива коментарите в документа и отговорите им.

Форматиращи знаци

Показва скритите форматиращи символи в текста, като знак за нов абзац, прекъсване на ред, знаци за табулация и интервали.

Мрежа и помощни линии

Превключва видимостта на точките от мрежата и помощните линии, които улесняват преместването и точното разполагане на обекти в текущия лист.

Скриване на интервалите

Празните места в края и началото на страниците ще се скриват при показване на документа.

Следене на промените

Показва или скрива регистрираните промени.

Фонове на полета

Показва и скрива фона на полетата в документа, включително на непрекъсваемите интервали, меките тирета за пренасяне, указателите и бележките под линия.

Имена на полета

Превключва показването на полетата между имената и стойностите им. Ако е включено, се показват имената на полетата, а ако е изключено – стойностите. За част от полетата съдържанието не може да бъде показано.

Скрити абзаци

Показва или скрива абзаци. Тази настройка засяга само показването върху екрана, не и отпечатването на скрити абзаци.

Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа и галерия с мултимедийни обекти.

Стилове

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за прилагане, създаване, редактиране и премахване на стилове за форматиране. Щракнете двукратно върху елемент, за да приложите съответния стил.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Навигатор

Показва или скрива прозореца „Навигатор“, с който можете да преминавате бързо към различни части на документа. Навигаторът е достъпен и като раздел на страничната лента. Чрез него можете да вмъквате елементи от текущия или други отворени документи и да организирате главни документи. За да редактирате елемент в Навигатора, щракнете с десния бутон върху елемента и изберете команда от контекстното меню. При желание можете да закачите Навигатора към края на работната площ.

Източници на данни

Изброява базите от данни, регистрирани в LibreOffice, и ви позволява да управлявате съдържанието им.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Мащаб

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice.