Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата „Стандартни“.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата „Стандартни“.

Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Избор - всички

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

режим на избор

Изберете режим на избор от подменюто: нормален режим на избор или блоков режим на избор.

Режим на избиране

Можете да разрешите курсор за избиране в документ само за четене или в помощта. Изберете Редактиране - Избор на текст или отворете контекстното меню на документ само за четене и изберете Избор на текст. Курсорът за избиране не мига.

Режим „Свободен курсор“

Позволява на потребителя да щракне в началото, средата или края на произволен допустим текстов ред на страницата и да започне да въвежда.

Търсене

Превключва видимостта на лентата Търсене за търсене на текст или навигация по елементи в документа.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Преминаване към страница

Отваря прозореца Навигатор, така че да можете да въведете номер в брояча Номер на страница.

Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Бележка под линия/в края

Редактира котвата на бележка под линия или бележка в края. Щракнете пред бележката и изберете тази команда.

Елемент от указател

Редактира избрания запис на указател. Щракнете пред или върху записа на указател и изберете тази команда.

Библиографски запис

Редактира избрания библиографски запис.

Полета

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате свойствата на поле. Щракнете пред полето и изберете тази команда. В диалоговия прозорец може да използвате бутоните със стрелки, за да се прехвърляте към предишно или следващо поле.

Връзки

Позволява ви да редактирате свойствата на всяка връзка в текущия документ, включително пътя към файла източник. Тази команда не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

ImageMap

Позволява ви да прикрепвате URL към определени области върху графика или група от графики. Група от една или няколко чувствителни области се нарича чувствително изображение (ImageMap).

Обект

Позволява редактирането на избран обект във файла, който е бил вмъкнат с командата Вмъкване - Обект.

Смяна на БД

Смяна на източниците на данни за текущия документ. За да се показват правилно съдържанията на вмъкнатите полета, заместващата база от данни трябва да съдържа полета с идентични имена.

Редактиране на файл

Използвайте иконата Редактиране на файл, за да активирате и деактивирате режима на редактиране.