Използване на заместващи знаци при търсене на текст

За търсене на неизвестни или невидими знаци могат да се използват знаци – заместители.

Когато търсите и заменяте текст в документ, можете да ползвате заместващи знаци. Например, "с.н" ще съвпадне както със "син", така и със "сан".

  1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

  2. Натиснете бутона Повече настройки, за да разширите диалоговия прозорец.

  3. Отметнете полето Регулярни изрази.

  4. В полето Търсене въведете търсения текст и желания заместващ знак или знаци.

  5. Натиснете бутона Търсене - следващ или Търсене - всички.

Примери за регулярни изрази

  1. Заместващият знак за единичен знак е точка (.).

  2. Заместващият знак за нула или повече срещания на предишния знак е звездичка. Например: "123*" съвпада с "12", "123" и "1233".

  3. Комбинацията от заместващи знаци за нула или повече срещания на произволен знак е завздичка и точка (.*).

  4. Заместващият знак за край на абзац е знакът за долар ($). Комбинацията от заместващи знаци за начало на абзац е знак за степен и точка (^.).

  5. Заместващият знак за табулация е \t.

Икона Бележка

Търсенето с регулярни изрази действа само в рамките на един абзац. За да търсите с регулярни изрази в повече абзаци, извършете отделно търсене във всеки абзац.