Указания за работа с LibreOffice Writer

В страницата от помощта Общи указания за LibreOffice можете да намерите указания, приложими към всички модули, например за работа с прозорци и менюта, персонализиране на LibreOffice, източниците на данни, Галерията и работа с плъзгане и пускане.

Ако желаете помощ за друг модул, превключете към него чрез комбинираното поле в областта за навигация.

Въвеждане и форматиране на текст

Превключване между вмъкване и замяна

Работа в режим Свободен курсор

Навигация и избиране с клавиатурата

Вмъкване на специални знаци

Завършване на думите в текстови документи

Вмъкване на непрекъсваеми интервали, малки тирета и меки тирета за пренасяне

Форматиране по време на въвеждане на текст

Наблягане върху текст

Смяна на цвета на текста

Въртене на текст

Центриране на текст в страницата чрез рамка

Поставяне на отстъп в абзаци

Задаване на кантове за страници

Задаване на кантове за абзаци

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици

Дефиниране на кантове за обекти

Превръщане на текст в горен или долен индекс

Смяна на регистъра на текст

Местене и копиране на текст в документи

Възстановяване свойствата на шрифта

Номерация на глави

Подреждане на глави в навигатора

Преход към определен показалец

Работа с раздели

Вмъкване на раздели

Редактиране на раздели

Копиране на атрибути с инструмента Копиране на форматирането

Шаблони и стилове

Създаване на нови стилове от селекции

Прилагане на стилове в режим Запълване

Обновяване на стилове от селекции

Използване на стилове от друг документ или шаблон

Създаване на шаблон за документи

Смяна на подразбирания шаблон

Печатане с напасване на редовете

Записване и показване на промените

Автоматично въвеждане и форматиране на текст

Изключване на автокоригирането

Създаване на списъци с номера или водачи, докато въвеждате

Автоматична проверка на правописа

Работа с автотекст

Добавяне на изключения към списъка за автокорекция

Редуване на стиловете в леви и десни страници

Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци

Премахване на знаци за нов ред

Работа със стилове, номериране на страници, работа с полета

Номериране на страници

Промяна на ориентацията на страница

Смяна на фона на страница

Прилагане на стилове в режим Запълване

Създаване на нови стилове от селекции

Обновяване на стилове от селекции

Отмяна на прякото форматиране в документ

Форматиране на колонтитули

Вмъкване на хипервръзки

Задаване на диапазони за номериране

Вмъкване и изтриване на знаци за нова страница

Създаване и прилагане на стилове за страници

Полета

Добавяне на входни полета

Ползване на данни за потребителя в полета или условия

Преобразуване на поле в текст

Вмъкване на фиксирано или променливо поле за дата

Редактиране на таблици в текст

Избиране на таблици, редове и колони

Вмъкване на таблици

Изтриване на таблица или съдържание на таблица

Изчисления в текстови документи

Изчисляване на сложни формули в текстови документи

Изчисляване и поставяне на резултата от формула в текстов документ

Показване на резултата от таблично изчисление в друга таблица

Изчисления, обхващащи няколко таблици

Изчисляване суми на клетки в таблици

Вмъкване на текст преди таблица в началото на страница

Сливане и разделяне на клетки

Добавяне или изтриване на ред или колона в таблица чрез клавиатурата

Повтаряне заглавната част на таблица на нова страница

Преоразмеряване на редове и колони в текстова таблица

Променяне на редове и колони чрез клавиатурата

Копиране на области от електронни таблици в текстови документи

Вмъкване на нов ред в клетка

Изображения, рисунки, галерия, Fontwork

Позициониране на обекти

Работа с надписи

Добавяне номера на глави към надписи

Декоративен текст с Fontwork

Вмъкване на графики

Вмъкване, редактиране и записване на растерни изображения

Вмъкване на графика от файл

Вмъкване на графики от LibreOffice Draw или Impress

Вмъкване на графика от галерията с плъзгане и пускане

Вмъкване на сканирано изображение

Вмъкване на диаграма от Calc в текстов документ

Анимиране на текст

Въртене на текст

Задаване на графики или цветове във фона на страници (воден знак)

Таблици на съдържанието, указатели

Главни документи и поддокументи

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Създаване на таблица на съдържанието

Създаване на азбучни указатели

Създаване на библиография

Потребителски указатели

Указатели, обхващащи няколко документа

Прозорец Навигатор за текстови документи

Заглавия, видове номериране

Номериране и стилове за номериране

Добавяне на водещи знаци

Добавяне на номерация

Номерация на глави

Създаване на списъци с номера или водачи, докато въвеждате

Работа с надписи

Добавяне номера на глави към надписи

Задаване на диапазони за номериране

Главни документи и поддокументи

Промяна на нивото на номериране в списъци с номера или водачи

Обединяване на номерирани списъци

Промяна на номерацията в номериран списък

Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци

Номериране на редове

Колонтитули, бележки под линия

Горни и долни колонтитули

Вмъкване номера на страници в долни колонтитули

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Дефиниране на различни колонтитули

Форматиране на колонтитули

Вмъкване и редактиране на бележки под линия и в края на текст

Разстояние между бележките под линия

Редактиране на други обекти в текст

Позициониране на обекти

Създаване на списъци с номера или водачи, докато въвеждате

Работа с надписи

Добавяне номера на глави към надписи

Рисуване на линии в текст

Прилагане на стилове за линии чрез лентата с инструменти

Задаване на краища на линии

Задаване на стилове за линии

Вмъкване, редактиране и свързване на текстови рамки

Правопис, речници, сричкопренасяне

Проверка на правописа и граматиката

Автоматична проверка на правописа

Добавяне на изключения към списъка за автокорекция

Премахване на думи от потребителски речник

Сричкопренасяне

Синонимен речник

Циркулярни писма, етикети и визитни картички

Създаване на типово писмо

Създаване и печатане на етикети и визитки

Отпечатване на етикети с адреси

Условен текст

Условен текст според броя на страниците

Работа с документи

Отпечатване на брошура

Главни документи и поддокументи

Преглеждане на страница преди отпечатване

По-бързо печатане с опростени данни

Отпечатване на няколко страници върху един лист

Печатане в обратен ред

Управление на подаването на хартията

Съхраняване на текстови документи във формат HTML

Вмъкване на цял текстов документ

Записване на документи в други формати

Отваряне на документи, записани в други формати

Изпращане на документи по е-поща

Смяна на работната директория

Разни

Клавишни комбинации за достъпност в LibreOffice Writer

Работа с автотекст

Използване на умни етикетчета

Изпращане на факсове и конфигуриране на LibreOffice за факс

Поставяне на съдържание в специални формати

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Условен текст

Условен текст според броя на страниците

Местене и копиране на текст в документи

Скриване на текст

Показване на скрит текст

Създаване на непечатаем текст

Вмъкване на хипервръзки с прозореца Навигатор

Прозорец Навигатор за текстови документи

Закачване и преоразмеряване на прозорци

Включване и изключване разпознаването на числа в таблици

Преглеждане на страница преди отпечатване

Отпечатване на няколко страници върху един лист

Управление на подаването на хартията

Вмъкване на препратки

Използване на заместващи знаци при търсене на текст

Съхраняване на текстови документи във формат HTML

Форматиране по време на въвеждане на текст

Работа в режим Свободен курсор

Вмъкване, редактиране и свързване на текстови рамки

Вмъкване на цял текстов документ

Преброяване на думите

Изливане на текст около обекти

Записване на макрос