Добавяне номера на глави към надписи

Можете да включвате номера на глави в надписите.

Уверете се, че текстът в документа е организиран в глави, а заглавията на главите и - ако желаете - заглавията на раздели са форматирани с някой от готовите абзацни стилове за заглавия. Освен това трябва да включите номерацията на заглавните стилове.

  1. Изберете елемента, към който искате да добавите надпис.

  2. Изберете Вмъкване - Надпис.

  3. Изберете заглавие на надпис от полето Категория и стил за номериране в полето Номерация.
    В този диалогов прозорец можете да въведете и текст за надписа. Ако желаете, въведете текста в полето Надпис.

  4. Натиснете бутона Настройки.

  5. В полето Ниво изберете броя нива на заглавия, които да бъдат включени в номера на главата.

  6. Въведете в полето Разделител знака, който желаете да разделя номера на глава от номера на надписа, и натиснете бутона OK.

  7. В диалоговия прозорец Надпис натиснете бутона OK.

Икона Съвет

LibreOffice може да добавя надпис автоматично, когато вмъкнете обект, графика или таблица. Изберете - LibreOffice Writer - Автонадпис.