Клавишни комбинации за LibreOffice Writer

В LibreOffice можете да използвате клавишни комбинации за бързо извършване на често повтаряни действия. В този раздел са изброени подразбираните клавишни комбинации за LibreOffice Writer.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Можете да използвате и общите клавишни комбинации на LibreOffice.

Функционални клавиши в LibreOffice Writer

Клавиши

Действие

F2

Лента Формули

+F2

Вмъкване на полета

F3

Завършване на автотекст

+F3

Редактиране на автотекст

Shift+F4

Избиране на следващата рамка

Ctrl+Shift+F4

Отваряне на изгледа за източници на данни

F5

Навигатор - вкл./изкл.

+Shift+F5

Включване на навигатора, преминаване към страница номер

F7

Правописна проверка

+F7

Синонимен речник

F8

Режим на разширяване на селекцията

+F8

Фонове на полета - вкл./изкл.

Shift+F8

Режим на добавяне към селекцията

Ctrl+Shift+F8

Режим на блоков избор

F9

Обновяване на полетата

+F9

Показване на полетата

Shift+F9

Изчисляване на таблица

+F9

Обновяване на входните полета и списъци

+F10

Непечатаеми знаци - вкл./изкл.

Прозорец „Стилове“ – вкл./изкл.

Shift+F11

Създаване на стил

+F11

Фокусира полето Прилагане на стил

+Shift+F11

Обновяване на стил

F12

Номерация - вкл.

+F12

Вмъкване или редактиране на таблица

Shift+F12

Водачи - вкл.

+Shift+F12

Номерация/водачи - изкл.


Клавишни комбинации за LibreOffice Writer

Клавиши

Действие

+A

Избиране на всичко

+J

Двустранно подравняване

+D

Двойно подчертаване

+E

Центриране

+H

Търсене и замяна

+Shift+P

Горен индекс

+L

Подравняване отляво

+R

Подравняване отдясно

+Shift+B

Долен индекс

Възстановяване на последното действие

+0 (нула)

Прилагане на стила за абзаци Основен текст

+1

Прилагане на стила за абзаци Заглавие 1

+2

Прилагане на стила за абзаци Заглавие 2

+3

Прилагане на стила за абзаци Заглавие 3

+A

Прилагане на стила за абзаци Заглавие 4

+5

Прилагане на стила за абзаци Заглавие 5

+ клавиш плюс (+)

Изчисляване на избрания текст и копиране на резултата в клипборда.

+тире (-)

Меки позиции за сричкопренасяне според зададените настройки.

+Shift+минус (-)

Непрекъсваемо малко тире (не се използва за сричкопренасяне)

+звезда * (в цифровия блок)

Стартиране на макрополе

+Shift+Шпация

Непрекъсваем интервал. Не се използва за сричкопренасяне и не се разширява при двустранно подравняване на текста.

Shift+Enter

Нов ред без нов абзац

+Enter

Ръчен знак за нова страница

+Shift+Enter

Край на колона в текстове с много колони

+Enter

Вмъкване на нов абзац без номер в списък. Не работи, когато курсорът е в края на списъка.

+Enter

Вмъкване на нов абзац точно преди или след раздел или преди таблица.

Стрелка наляво

Преместване на курсора наляво

Shift+стрелка наляво

Преместване на курсора наляво с избиране

+стрелка наляво

Преход към начало на дума

+Shift+стрелка наляво

Избиране дума по дума наляво

Стрелка надясно

Преместване на курсора надясно

Shift+стрелка надясно

Преместване на курсора надясно с избиране

+стрелка надясно

Преход към началото на следващата дума

+Shift+стрелка надясно

Избиране дума по дума надясно

Стрелка нагоре

Премества курсора един ред нагоре

Shift+стрелка нагоре

Избиране на редове в посока нагоре

Ctrl+Стрелка нагоре

Премества курсора в началото на предишния абзац

+Shift+стрелка нагоре

Избира до началото на абзац. Следващо натискане разширява избраното до началото на предишния абзац.

Стрелка надолу

Преместване на курсора с един ред надолу

Shift+стрелка надолу

Избиране на редове в посока надолу

+стрелка надолу

Премества курсора в началото на следващия абзац.

+Shift+стрелка надолу

Избира до края на абзац. Следващо натискане разширява избраното до края на следващия абзац.

Преход към начало на ред

+Shift

Избиране до начало на ред

Преход към край на ред

+Shift

Избиране до край на ред

Преход към началото на документа

+Shift

Избиране на текста до началото на документа

Преход към края на документа

+Shift

Избиране на текста до края на документа

+PageUp

Превключване на курсора между текста и горния колонтитул

+PageDown

Превключване на курсора между текста и долния колонтитул

Insert

Режим Вмъкване - вкл./изкл.

PageUp

Преход с една страница нагоре

Shift+PageUp

Избиране с една страница нагоре

PageDown

Преход с една страница надолу

Shift+PageDown

Избиране с една страница надолу

Изтриване на текста до края на думата

+Backspace

Изтриване на текста до началото на думата

В списък: изтрива празен абзац преди текущия абзац

+Shift

Изтриване на текста до края на изречението

+Shift+Backspace

Изтриване на текста до началото на изречението

+Tab

Следващо предложение от автоматичното довършване на думи

+Shift+Tab

Предишно предложение от автоматичното довършване на думи

+Shift+V

Поставя съдържанието на клипборда като неформатиран текст.

+ двукратно щракване или + Shift + F10

Тази комбинация закачва и откачва бързо навигатора, прозореца „Стилове“ и други прозорци


Клавишни комбинации за абзаци и нива на заглавия

Клавиши

Действие

+стрелка нагоре

Преместване на активния абзац или избраните абзаци с един абзац нагоре.

+стрелка надолу

Преместване на активния абзац или избраните абзаци с един абзац надолу.

Tab

Преместване на заглавие с формат "Заглавие X" (X = 1-9) с едно ниво надолу в плана.

Shift+Tab

Преместване на заглавие с формат "Заглавие X" (X = 2-10) с едно ниво нагоре в плана.

+Tab

В началото на заглавие: вмъква знак за табулация. В зависимост от използвания диспечер на прозорци, вместо това може да се използва +Tab.

За да промените нивото на заглавие с клавиши, първо поставете курсора в началото на заглавието.


Клавишни комбинации за таблици в LibreOffice Writer

Клавиши

Действие

+A

Ако активната клетка е празна: избира цялата таблица. В противен случай: избира съдържанието на активната клетка. Повторното натискане избира цялата таблица.

+Home

Ако активната клетка е празна: мести курсора в началото на таблицата. В противен случай: при първо натискане мести курсора в началото на активната клетка, при второ - в началото на таблицата и при трето - в началото на документа.

+End

Ако активната клетка е празна: мести курсора в края на таблицата. В противен случай: при първо натискане мести курсора в края на активната клетка, при второ - в края на таблицата и при трето - в края на документа.

+Tab

Вмъква знак за табулация (само в таблици). В зависимост от използвания диспечер на прозорци, вместо това може да се използва +Tab.

+клавишите със стрелки

Увеличава/намалява размера на колоната/реда откъм десния/долния ръб на клетката

+Shift+клавишите със стрелки

Увеличава/намалява размера на колоната/реда откъм левия/горния ръб на клетката

+клавишите със стрелки

Като , но се променя само активната клетка

+Shift+клавишите със стрелки

Като , но се променя само активната клетка

+Shift+T

Премахва защитата на клетките от всички избрани таблици. Ако не е избрана таблица, защитата на клетките се премахва от всички таблици в документа.

Shift++Del

Ако не е избрана цяла клетка, се изтрива текстът от курсора до края на текущото изречение. Ако курсорът е в края на клетка и не е избрана цяла клетка, се изтрива съдържанието на следващата клетка.

Ако не е избрана цяла клетка и курсорът е в края на таблицата, се изтрива абзацът след таблицата, освен ако е последният абзац в документа.

Ако са избрани една или повече клетки, всички редове, съдържащи избраното, ще бъдат изтрити. Ако са избрани всички редове, изцяло или частично, се изтрива цялата таблица.


Клавишни комбинации за местене и преоразмеряване на рамки, графики и обекти

Клавиши

Действие

Esc

Ако курсорът е в текстова рамка и няма избран текст: Escape избира текстовата рамка.

Ако е избрана текстова рамка: Escape премахва курсора от текстовата рамка.

F2 или Enter, или произволен клавиш, който извежда знак на екрана

Ако е избрана текстова рамка: позиционира курсора в края на текста в текстовата рамка. Ако натиснете клавиш, който извежда знак и документът е в режим на редактиране, знакът се добавя към текста.

+клавишите със стрелки

Преместване на обект.

+клавишите със стрелки

Преоразмеряване чрез местене на долния десен ъгъл.

+Shift+клавишите със стрелки

Преоразмеряване чрез местене на горния ляв ъгъл.

+Tab

Избира котвата на обекта (в режим Редактиране по възли).