Номерация на редовете

Прибавя или изтрива номерирането на редове в текущия документ и определя формата му. За да изключите абзац от номерирането на редовете, щракнете на абзаца и изберете Форматиране - Абзац, отворете Номериране и изтрийте отметката от полето Включване на този абзац в номерирането на редовете. Можете да изключите също и стил на абзац от номериране на редовете .

Икона Бележка

Номерирането на редовете не е налично във формат на HTML.


За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Номерация на редове (не за формат HTML)


Показване на номерацията

Добавя номера на редове в текущия документ.

Изглед

Задава настройките за номериране на редовете.

Знаков стил

Изберете стила, с който искате да се форматират номерата на редове.

Форматиране

Изберете желания стил за номериране.

Позиция

Укажете къде искате да се показват номерата на редове.

Разредка

Въведете разстоянието, което да се остави между номера на ред и текста.

Интервал

Въведете стъпката за броене на редовете.

Разделител

Можете да въведете разделителен знак между номерата на редовете, ако числовият интервал е по-голям от едно.

Текст

Въведете текста, който да се използва за разделител.

Всеки

Въведете броя редове, които да се оставят между разделителите.

Икона Бележка

Разделителите се показват само в неномерирани редове.


Брой

Определя дали да се включват празни абзаци или редове в текстови рамки в броенето на редовете.

Празни редове

Включва празните абзаци в броенето на редовете.

Редове в текстовите рамки

Добавя номера на редове за текста в текстовите рамки. Броенето се рестартира за всяка текстова рамка, и е отделно от броенето на основния текст на документа. В свързани рамки номерирането не се рестартира.

Започване отначало на нова страница

Започва номерацията отначало в началото на всяка страница от документа.

Номериране на редове