Бележки под линия

Задава форматирането за бележки под линия и в края на документа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки под линия


Икона Бележка

За да зададете допълнителна настройка за бележките под линия и бележките в края, изберете Форматиране - Страница и изберете Бележка под линия.


Автономерация

Номерация

Изберете стила за номерация, който искате да използвате за бележки под линия или в края на документа.

Избор

Описание

A, B, C

Главни букви

a, b, c

Малки букви

I, II, III

Римски цифри (големи)

i, ii, iii

Римски цифри (малки)

1, 2, 3

Арабски цифри

A,... AA,... AAA,...

Азбучно номериране с големи букви. След първите 26 записа номерирането продължава с "AA".

a,... aa,... aaa,...

Азбучно номериране с големи букви. След първите 26 записа номерирането продължава с "aa".


Изчисляване

Изберете настройките за номериране на бележките под линия.

Настройка

Значение

На страница

Започва отначало номерирането на бележките под линия в началото на всяка страница. Тази настройка е достъпна само ако има отметка в полето В края на страницата от областта Позиция.

На знак

Започва отначало номерирането на бележките под линия при започването на всяка глава.

На документ

Номерира бележките под линия последователно в документа.


Започване от

Въведете номера на първата бележка под линия в документа. Тази настройка е налична само ако сте избрали "На документ" в полето Изчисляване.

Преди

Въведете текста, който искате да се изписва в текста на бележката под линия преди номера й. Например, въведете "За ", за да се изпише "За 1".

След

Въведете текста, който искате да се изписва в текста на бележката под линия след номера й. Например, въведете ")", за да се изпише "1)".

Икона Съвет

По подразбиране номерата на бележки под линия се подравняват наляво в областта за бележки. За подравнени надясно номера първо редактирайте абзацния стил Бележка под линия. Натиснете F11, за да отворите диалога Стилове и изберете Бележка под линияв списъка със стилове на абзаци. Отворете контекстното меню с десния бутон на мишката и изберете Промяна. В раздела Отстъпи и разредка задайте отстъп 0 от двете страни на абзаца, включително за първия ред. В раздела Табулатори създайте един подравнен отдясно табулатор на 12пкт и един подравнен отляво на 14пкт. После в диалога Настройки на бележки под линия/в края въведете \t в текстовите полета Преди и След.


Позиция

Край на страница

Показва бележките под линия в края на страницата.

Края на документа

Показва бележките под линия в края на документа.

Стилове

За да осигурите еднороден външен вид на бележките под линия в документа, припишете им абзацен стил.

Абзац

Изберете абзацния стил за текста на бележките под линия.

Страница

Изберете стила за страници, който искате да се използва за бележките под линия.

Икона Бележка

Тази възможност е активна само ако има отметка в полето В края на документа в областта Позиция.


Текстови стилове

Можете да приписвате стилове на котвите и текстовете на бележките под линия. Можете да използвате готовите стилове за бележка под линия или друг стил.

Текстова област

Изберете знаковия стил, който искате да се използва за котвите на бележките под линия в текстовата област на документа.

Област на бележката под линия

Изберете знаковия стил, който искате да се използва за номерата на бележките под линия в областта за бележки.

Бележка за продължение

Край на бележка под линия

Въведете текста, който искате да се показва, когато бележката продължава на следваща страница, например, "Продължава на страница ". LibreOffice Writer автоматично вмъква номера на следващата страница.

Начало на следващата стр.

Въведете текста, който ще се показва на страницата, където бележката продължава, например, "Продължава от страница ". LibreOffice Writer автоматично вмъква номера на предишната страница.