Номерация на глави

Определя формата на номерата и йерархията за номериране на глави в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Номерация на глави


Номерацията на главите е свързана с абзацните стилове. По подразбиране на съответните нива от плана на документа (1-10) са приписани абзацните стилове от "Заглавие 1" до "Заглавие 10". Ако желаете, можете да припишете на нивата от плана други абзацни стилове.

Икона Съвет

Ако желаете номерирани заглавия, използвайте командата Инструменти - Номерация на глави, за да зададете номериране за стила на абзаца. Не използвайте бутона „Номериране“ от лентата с инструменти „Форматиране“.


Икона Бележка

За се откроят на екрана номерата на главите и другите нива от плана, изберете Изглед - Фонове на полета.


Номерация

Определя формата на номерата и йерархията за номериране на глави в текущия документ.

Позиция

Задава отстъпа, разредката и подравняването за списък с номера или водачи.

Форматиране

Записва или зарежда формат за номериране на глави и план. Записаните формати за номериране с подточки са достъпни във всички текстови документи.

Икона Бележка

Бутонът Формат е наличен само при номериране на глави и план. При стиловете за списъци с номера или водачи променяйте стила за номериране на съответните абзаци.


Неозаглавено 1 - 9

Изберете готовия стил за номериране, който желаете да припишете на избраното ниво от плана.

Съхраняване като

Отваря диалогов прозорец, в който можете да запишете текущите настройки за избраното ниво от плана. След това можете да заредите тези настройки от друг документ.

Съхраняване като

Щракнете върху стил за номериране в списъка, после въведете име за стила. Числата съответстват на нивото от плана, на което се приписват стиловете.