Прилагане

Автоматично форматира документа според настройките, зададени в Инструменти - Настройки на автокорекция.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.


Изключване на автокоригирането

Когато прилагате автоматични формати, са в сила следните правила:

Автокорекция на заглавия

Абзац се форматира като заглавие, ако са изпълнени следните условия:

  1. абзацът започва с главна буква

  2. абзацът не завършва с препинателен знак

  3. преди и след абзаца има празни абзаци

Автокорекция за водачи и номера

За да създадете списък с водещи знаци, въведете в началото на абзаца тире (-), звездичка (*) или плюс (+), последван от интервал или табулация.

За да създадете номериран списък, въведете в началото на абзаца число, последвано от точка (.), последвана от интервал или табулатор.

Икона Бележка

Автоматичното номериране се прилага само върху абзаци, форматирани с абзацните стилове По подразбиране, Основен текст или Основен текст с отстъп.


Автокорекция за разделителни линии

Ако въведете три или повече тирета (---), долни черти (___) или знаци за равенство (===) на ред и натиснете Enter, абзацът се заменя от хоризонтална линия по цялата ширина на страницата. Тази линия всъщност е долен кант на предходния абзац. Важат следните правила:

  1. Три тирета (-) дават единична линия (дебелина 0,05 пкт, интервал 0,75 мм).

  2. Три долни черти (_) дават единична линия (дебелина 1 пкт, интервал 0,75 мм).

  3. Три знака за равенство (=) дават двойна линия (дебелина 1,10 пкт, интервал 0,75 мм).