Стилове в Writer

Следващата информация засяга стиловете в Writer, които можете да прилагате чрез раздела Стилове от страничната лента.

Ако желаете, можете да редактирате стиловете на текущия документ и да го запишете като шаблон. За да запазите документ като шаблон, изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон.

Категория стилове

Това са различните категории стилове за форматиране.

Име

Описание

Текстови стилове

Знаковите стилове служат за форматиране на единични знаци или цели думи и фрази. Ако желаете, можете да ги влагате един в друг.

Стилове за абзаци

Абзацните стилове служат за форматиране на абзаци, включително задаване на името и размера на шрифта. Можете да изберете абзацния стил, който да бъде прилаган върху следващия абзац.

Стилове за рамка

Стиловете за рамки служат за форматиране на текстови и графични рамки.

Стилове за страници

Стиловете за страници служат за организиране структурата на документа и добавяне номера на страниците. Можете също да зададете стила за страници, който да бъде прилаган върху първата страница, следваща знак за нова страница.

Стилове за списък

Стиловете за списък служат за форматиране на списъци с номера или водачи.


Групи от стилове

Това са групите от стилове, които можете да виждате в прозореца „Стилове“.

Име

Значение

Автоматично

Показва стиловете, подходящи в текущия контекст.

Всички стилове

Показва всички стилове от активната категория.

Приложени стилове

Показва стиловете от избраната категория, които са приложени в текущия документ.

Стилове по избор

Показва всички дефинирани от потребителя стилове в избраната категория.

Текстови стилове

Показва стиловете за форматиране на текст.

Стилове за глава

Показва стиловете за форматиране на заглавия.

Стилове за списък

Показва стиловете за форматиране на списъци с номера или водачи.

Стилове за указател

Показва стиловете за форматиране на указатели.

Специални стилове

Показва стиловете за форматиране на колонтитули, бележки под линия и в края на текста, таблици и надписи.

Стилове за HTML

Показва списък от стилове за документи на HTML.

Условни стилове

Показва дефинираните от потребителя условни стилове.

Йерархично

Показва стиловете от избраната категория в йерархичен списък. За да видите стиловете в някое подниво, щракнете върху знака плюс (+) до името му.