Колони

Определя свойствата за ширина на колоната.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Таблица - Свойства - Колони


Приспособяване ширината на таблицата

Увеличава или намалява ширината на таблицата, променяйки ширината на колоните. Тази настройка не е достъпна, ако е избрано Автоматично в областта Подравняване от раздела Таблица.

Пропорционално оразмеряване на колони

Ако е възможно, промяната в ширината ще бъде еднаква за всички колони. Тази настройка не е достъпна, ако е избрано Автоматично в областта Подравняване от раздела Таблица.

Оставащо пространство

Показва пространството, достъпно за настройване ширините на колоните. За да зададете ширината на таблицата, изберете раздела Таблица.

Ширина на колони

Задайте ширините на колоните в таблицата.

Ширини на колони

Въведете желаната ширина на колоната.

Срелка наляво

Показва колоните на таблицата вляво от текущата колона.

Срелка надясно

Показва колоните от таблицата вдясно от текущата колона.

Редактиране на таблици с помощта на клавиатурата