Настройки

Определя свойствата на избрания обект, графика или рамка.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Изображение - раздел Настройки

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Настройки

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Настройки

Изберетраздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Настройки


Име

Определя името на избрания елемент и свързаните с него връзки.

Име

Въведете име за избрания елемент.

Икона Съвет

Давайте на обекта, графиката или рамката смислено име, така че да можете бързо да го намирате после в дълги документи.


Алтернативен текст (само за плаващи рамки, графики и обекти)

Въведете текста, който да се показва в браузър, когато избраният обект е недостъпен. Алтернативният текст също така се ползва за улесняване на потребители с недъзи.

Предишна връзка

Показва елемента (обект, графика или рамка), който предхожда текущия елемент в свързана последователност. За да прибавите или промените предишната връзка, изберете име от списъка. Ако свързвате рамки, текущата рамка и рамката цел трябва да са празни.

Следваща връзка

Показва елемента (обект, графика или рамка), който следва текущия елемент в свързана последователност. За да прибавите или промените следващата връзка, изберете име от списъка. Ако свързвате рамки, рамката цел трябва да е празна.

Защитаване

Определя настройките за защитаване на избрания елемент.

Съдържание

Предотвратява промяна на съдържанието на избрания обект.

Все още можете да копирате съдържанието на избрания елемент.

Позиция

Заключва местоположението на избрания обект в текущия документ.

Размер

Заключва размера на избрания обект.

Свойства

Определя настройките на избрания обект за текст и отпечатване.

Може да се редактира в документ само за четене (само за рамки)

Позволява редактиране съдържанието на рамката в документ само за четене (защитен срещу запис).

Печат

Включва избрания елемент в отпечатването на документа.

Изливане на текст

Определя предпочитаната посока на изписване на текст в рамка. За да използвате подразбираните настройки за посока на текст, изберете Настройки от родителския обект от списъка.

Вертикално подравняване на съдържанието

Задава вертикалното подравняване на съдържанието на рамката. Отнася се главно за текст, но влияе и върху таблици и други обекти, закотвени за текстовата област (като знаци, към знаци или към абзаци), например рамки, графики или рисунки.

Посока на текста.