Тип

Определя размера и позицията на избрания обект или рамка върху страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Изображение - раздел Тип

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Тип

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Тип

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Тип


Размер

Ширина

Въведете желаната ширина за избрания обект.

Относителна

Изчислява ширината на избрания обект в проценти от ширината на текстовата област от страницата.

База на относителната ширина

Определя какво означава ширина 100%: областта на текста (без белите полета) или цялата страница (с полетата).

Височина

Въведете желаната височина за избрания обект.

Относителна

Изчислява височината на избрания обект в проценти от височината на текстовата област от страницата.

База на относителната височина

Определя какво означава височина 100%: областта на текста (без белите полета) или цялата страница (с полетата).

Запазване на пропорциите

Запазва съотношението между ширината и височината, когато промените настройката за ширина или височина.

Оригинален размер

Връща оригиналните стойности на настройките за размери на избрания обект.

Икона Бележка

Тази настройка не е достъпна за рамки.


Автоматично

Автоматично нагласява ширината или височината на рамка, за да пасне на съдържанието й. Ако желаете, можете да зададете минимална ширина или минимална височина за рамката.

Икона Бележка

Настройката Автоматично е налице само когато изберете рамка.


Закотвяне

Задайте настройките за закотвяне на избрания обект или рамка. Настройките за закотвяне не са достъпни, когато отворите диалога от прозореца „Стилове“.

Към страница

Закотвя селекцията за текущата страница.

Към абзац

Закотвя селекцията за текущия абзац.

Към знак

Закотвя селекцията за знак.

Като знак

Закотвя селекцията като знак. Височината на текущия ред се променя, за да съответства на височината на селекцията.

Позиция

Задайте местоположението на избрания обект върху текущата страница.

Хоризонтално

Изберете начина на хоризонтално подравняване на обекта. Тази настройка не е достъпна, ако сте избрали „закотвяне като знак“.

с

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между левия край на избрания обект и отправната точка, избрана в полето Спрямо. Тази настройка е достъпна само ако изберете „Отляво“ в полето Хоризонтално.

спрямо

Изберете отправната точка за хоризонталното подравняване.

Полето за мостра показва резултата от избраните настройки за подравняване.

Обръщане на четните страници

Обръща текущите настройки за хоризонтално подравняване на четните страници.

Икона Съвет

Можете да ползвате и настройките за обръщане на изображения, за да настроите оформлението на обектите в четните и нечетните страници.


Вертикално

Изберете начина за вертикално подравняване на обекта.

Икона Бележка

Ако закотвите обекта за рамка с фиксирана височина, са достъпни само вариантите "Долу" и "Центрирано".


с

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между горния край на избрания обект и отправната точка, избрана в полето Спрямо. Тази настройка е достъпна само ако изберете „Отгоре“ или „Отдолу“ (като знак) в полето Вертикално.

спрямо

Изберете отправната точка за вертикалното подравняване.

Следване изливането на текста

Задържа избрания обект в границите на текста, към който е закотвен. Ако желаете обектът да може да бъде поставен на произволно място в документа, не отмятайте това поле.

По подразбиране полето Следване изливането на текста се отмята при отваряне на документ, създаден с версия на Writer преди OpenOffice.org 2.0. Когато създавате документ или отваряте документ във формата на Microsoft Word (*.doc), полето не се отмята.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Зеленият правоъгълник представя избрания обект, а червеният - отправната точка на подравняването. Ако закотвите обекта като знак, отправният правоъгълник се заменя с червена линия.

Форматиране - Закотвяне

Форматиране - Подравняване