Вмъкване на таблица

Вмъква таблица в документа. Можете също така да щракнете върху стрелката, да плъзнете през желания брой редове и колони в таблицата и да щракнете в последната клетка.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Вмъкване на таблица.

+F12

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Таблица


LibreOffice може автоматично да форматира числата, въведени в клетка от таблица, например дати и часове. За да активирате тази възможност, изберете - LibreOffice Writer - Таблица и отметнете полето Разпознаване на числа в областта Въвеждане в таблици.

Показване на резултата от таблично изчисление в друга таблица

Име

Въведете име за таблицата.

Колони

Въведете желания брой на колоните в таблицата.

Редове

Въведете желания брой на редовете в таблицата.

Настройки

Задава настройките за таблицата.

Заглавие

Включва заглавен ред в таблицата.

Повтаряне заглавните редове на нова страница

Повтаря заглавието на таблицата в горния край на всяка следваща страница, ако таблицата се разполага в няколко страници.

Заглавни редове

Изберете броя на редовете, които да се използват за заглавна част.

Таблицата да не се разделя между страници

Предотвратява пренасянето на част от таблицата върху друга страница.

Списък с автоформати

Изберете предварително дефиниран автоформат за новата таблица.

Икона в лентата с инструменти Вмъкване

От лентата с инструменти Вмъкване, щракнете на иконата Таблица за да отворите диалога Вмъкване на таблица, откъдето можете да вмъкнете таблица в документа. Можете също да щракнете на стрелката до бутона, и с изтегляне да изберете броя колони и редове на вмъкваната таблица, и щраквайки на последната клетка да я вмъкнете.

Вмъкване на таблици

Икона

Таблица

Клавишни комбинации за достъпност в LibreOffice Writer

Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици

Таблица - Свойства - Изливане на текст

- LibreOffice Writer - Таблица