Препратки

От тук се вмъкват обръщения или полета за обръщения в текущия документ. Обръщенията са полета за обръщения в същия документ или във под документи на главния документ.

Предимството да се въвеждат кръстосаните препратки като полета е в това, че не е необходимо да се нагласяват препратките ръчно всеки път, когато документът се промени. Просто обновете полетата с F9 и препратките в документа също ще се обновят.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Препратки

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка


Вмъкване на препратки

Тип

Показва възможните типове на полета. За да прибавите поле към документа, изберете тип на поле, изберете поле от списъка Избор и натиснете Вмъкване. Налице са следните полета:

Тип

Значение

Задаване на препратка

Задава цел за поле с препратка. В Име въведете името за препратката. Когато вмъквате препратката, това име ще присъства като идентификатор в списъка Избор.

В документи във формат HTML полета за препратка, въведени по този начин, ще бъдат игнорирани. За цел в документ на HTML използвайте Вмъкване на показалец.

Вмъкване на препратка

Вмъква препратка към друга позиция в документа. Съответната позиция в текста трябва да е предварително дефинирана със „Задаване на препратка“. Иначе не е възможно да се вмъкне препратка чрез избиране името на полето от списъка Избор.

В съставни документи са възможни и препратки от един поддокумент към друг. Забележете че тогава името за препратката няма да се появява в полето „Избор“ и трябва да се въведе ръчно.

В документи във формат HTML полета за препратка, въведени по този начин, ще бъдат игнорирани. За поле с препратка в документ на HTML трябва да се вмъкне хипервръзка.

Заглавия

Полето Избор показва списък на всички заглавия по реда на срещането им в документа.

Номерирани абзаци

Полето Избор показва списък на всички номерирани заглавия и абзаци по реда на срещането им в документа.

Показалци

След вмъкване на показалец в документа от Вмъкване - Показалец става достъпен елементът за показалци в раздела Обръщения. Показалците се използват за отбелязване на откъси от текста на документ. В текстов документ можете да използвате показалци например за да прескачате от един пасаж към друг.

В документ на HTML тези показалци се превръщат в котви <A name>, които определят например целта на хипервръзките.

Бележки под линия

Ако документът съдържа бележка под линия, можете да изберете елемента „Бележки под линия“. Препратката към бележка под линия връща номера й.

(Вмъкнати обекти с надписи)

Можете да задавате обръщения към обекти, върху които са приложени надписи. Например, вмъкнете картина, щракнете с десния бутон върху нея и изберете Надпис. Обектът ще се покаже като номерирана илюстрация в списъка.


Икона Съвет

Препратките са полета. За да изтриете препратка, изтрийте полето. Ако сте задали дълъг текст като препратка и не желаете да го загубите, изберете текста и го копирайте в клипборда. След това можете да го вмъкнете на същата позиция като „неформатиран текст“ с командата Редактиране - Специално поставяне. Така ще запазите текста, а препратката ще бъде изтрита.


Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете формат от списъка „Вмъкване на обръщение към“ и натиснете бутона Вмъкване.

Икона Съвет

За бързо вмъкване на поле от списъка натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


В списъка Вмъкване на препратка към изберете желания формат.

Вмъкване на препратка към

Определя формата, който да се използва за избраното поле за препратка. Възможни са следните формати:

Форматиране

Значение

Страница

Вмъква номера на страницата, съдържаща целта на препратката.

Препратка

Вмъква целия текст на целта на препратката. За бележки под линия и в края на текста се вмъква номерът на бележката.

По-горе/по-долу

Вмъква „по-горе“ или „по-долу“ според това къде се намира целта на препратката спрямо полето със самата препратка.

Като стила на страница

Вмъква номера на страницата, съдържаща целта на препратката, като запазва формата, зададен в стила на страницата.

Номер

Вмъква номера на заглавието или номерирания абзац, включително по-външните нива в зависимост от контекста. Вижте бележката под тази таблица за повече информация.

Номер (без контекст)

Вмъква само номера на главата или на номериран абзац.

Номер (пълен контекст)

Вмъква номера на заглавието или номерирания абзац заедно с всички по-външни нива.

Глава

Вмъква номера на главата, съдържаща целта на препратката.

Категория и номер

Вмъква категорията (типа на надписа) и номера от целта на препратката. Тази настройка е възможна само когато целта на препратката е обект с надпис.

Текст на надписа

Вмъква надписа от целта на препратката. Тази настройка е възможна само когато целта на препратката е обект с надпис.

Номерация

Вмъква номера на надписа от целта на препратката. Тази настройка е възможна само когато целта на препратката е обект с надпис.


Икона Бележка

Форматът „Номер“ вмъква номера на заглавието или номерирания абзац. По-външните нива се включват в зависимост от контекста, ако е необходимо.


Икона Бележка

Например, когато сте в глава 1, подглава 2, раздел 5, номерът може да бъде 1.2.5. Когато вмъкнете препратка към текст от предишния раздел, „1.2.4“ и приложите формата „Номер“, препратката ще се изпише като „4“. Ако в този пример номерацията е настроена да показва повече поднива, същата препратка ще се изобрази като „2.4“ или „1.2.4“ в зависимост от настройката. Ако използвате формата „Номер (пълен контекст)“, винаги ще се изписва „1.2.4“, независимо как е форматиран номерираният абзац.


Име

Въведете името на потребителското поле, което искате да създадете. За да зададете цел, щракнете върху „Задаване на препратка“ от списъка Tип, въведете името в това поле и натиснете Вмъкване. За да посочите нова цел, щракнете върху името й в списъка Избор.

В съставен документ цели, които са в други поддокументи, не се показват в списъка Избор. Ако искате да вмъкнете препратка към такава цел, трябва да въведете пътя и името в полето Име.

Стойност

Въведете стойността, която искате да добавите към потребителското поле.

Ако изберете текст в документа и след това вмъкнете препратка, избраният текст става съдържание на вмъкнатото поле.