Едноместни/двуместни операции

За изграждане на вашите формули в LibreOffice Math разполагате със символи за различни едноместни и двуместни операции. Едноместни са операциите, влияещи върху едно запазено място. Двуместните операции свързват по две запазени места. Отделните операции се показват в долната част на панела „Елементи“. Контекстното меню на прозореца Команди също съдържа списък на тези и на още допълнителни операции. Ако ви е нужна операция, чийто символ отсъства в панела „Елементи“, използвайте контекстното меню или направо я напишете в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Едноместни/двуместни операции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Едноместни/двуместни операции от списъка в панела Елементи.


Следва пълен списък на едноместните и двуместните операции. Символът до името на операцията показва, че тя е достъпна в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи) и в контекстното меню на прозореца Команди.

Едноместни и двуместни операции

Икона

Плюс

Вмъква знак плюс с едно запазено място. Можете също да въведете +<?> в прозореца Команди.

Икона

Минус

Вмъква знак минус с едно запазено място. Можете също да въведете -<?> в прозореца Команди.

Икона

Плюс/минус

Вмъква знак плюс/минус с едно запазено място. Можете също да въведете +-<?> в прозореца Команди.

Икона

Минус/плюс

Вмъква знак минус/плюс с едно запазено място. Можете също да въведете -+<?> в прозореца Команди.

Икона

Събиране (+)

Вмъква знак плюс с две запазени места. Можете също да въведете <?>+<?> в прозореца „Команди“.

Икона

Умножение (точка)

Вмъква знак точка с две запазени места. Можете също да въведете <?>cdot<?> в прозореца Команди.

Икона

Умножение (x)

Вмъква знак за умножение 'x' с две запазени места. Можете също да въведете <?>times<?> в прозореца Команди.

Икона

Умножение (*)

Вмъква знак за умножение - звездичка с две запазени места. Можете също да въведете <?>*<?> в прозореца Команди.

Икона

Изваждане

Вмъква знак за изваждане с две запазени места. Можете също да въведете <?>-<?> в прозореца Команди.

Икона

Деление (дроб)

Вмъква дроб с две запазени места. Можете също да въведете <?>over<?> в прозореца Команди.

Икона

Деление

Вмъква знак за деление с две запазени места. Можете също да въведете <?>div<?> в прозореца Команди.

Икона

Деление (наклонена черта)

Вмъква наклонена черта (/) с две запазени места. Можете също да въведете <?>/<?> в прозореца Команди.

Икона

Булево НЕ

Вмъква знак булево НЕ с едно запазено място. Можете също да въведете neg<?> в прозореца Команди.

Икона

Булево И

Вмъква знак булево И с две запазени места. Можете също да въведете <?>and<?> в прозореца Команди.

Икона

Булево ИЛИ

Вмъква знак булево ИЛИ с две запазени места. Можете също да въведете <?>or<?> в прозореца Команди.

Икона

Конкатенация

Вмъква знак за конкатенация с две запазени места. Можете също да въведете circ в прозореца Команди.

Можете да вмъквате дефинирани от вас знаци за едноместни операции, като въведете uoper в прозореца Команди, последвано от синтаксиса на знака. Тази функция е полезна за включване на специални знаци във формула. Например, командата uoper %theta x извежда малка гръцка буква „тета“ (елемент от знаковия набор на LibreOffice Math). Можете да вмъквате и знаци извън знаковия набор на LibreOffice, като изберете Инструменти - Символи - Редактиране.

Можете да вмъквате дефинирани от вас знаци за двуместни операции, като въведете boper в прозореца Команди. Например, командата y boper %theta x извежда малка гръцка буква „тета“, предшествана от y и следвана от x. Можете да вмъквате и знаци извън знаковия набор на LibreOffice , като изберете Инструменти - Символи - Редактиране.

Като въведете <?>oplus<?> в прозореца Команди, ще вмъкнете знак за операция плюс в кръгче в документа.

Въведете <?>ominus<?> в прозореца Команди, за да вмъкнете знак за операция минус в кръгче.

Въведете <?>odot<?> в прозореца Команди, за да вмъкнете знак за операция точка в кръгче.

Въведете <?>odivide<?> в прозореца Команди, за да вмъкнете знак за операция наклонена черта в кръгче.

Въведете a wideslash b в прозореца Команди, за да получите два знака, разделени с наклонена черта (от долу вляво до горе вдясно). Знаците се поставят така, че всичко отляво на чертата е повдигнато, а всичко отдясно е понижено. Тази команда е достъпна и в контекстното меню на прозореца Команди.

Въведете a widebslash b в прозореца Команди, за да получите два знака, разделени с наклонена черта (от горе вляво до долу вдясно). Знаците се поставят така, че всичко отляво на чертата е понижено, а всичко отдясно е повдигнато. Тази команда е достъпна и в контекстното меню на прозореца Команди.

Въведете sub или sup в прозореца Команди, за да добавите индекс или степен към знак във формулата, например: a sub 2.

Икона Съвет

Ако искате да използвате двоеточие (:) като знак за деление, изберете Инструменти - Символи или щракнете върху иконата Символи в лентата с инструменти. Натиснете бутона Редактиране в диалоговия прозорец, който ще се появи, после изберете символния набор Специални. Въведете подходящо име срещу Символ, например „divide“, и щракнете върху двоеточието в символния набор. Натиснете Добавяне и после OK. Натиснете OK отново, за да затворите диалоговия прозорец Символи. Сега можете да използвате новия знак – в случая двоеточие – като въведете името му в прозореца Команди, например: a %divide b = c.


Икона Внимание

При ръчно въвеждане на информация в прозореца Команди, имайте предвид, че означенията за някои операции изискват интервали между елементите. Това важи особено, ако ползвате стойности вместо запазени места, например "4 div 3" или "a div b".