Добавяне на колонтитул във всички кадри

Всеки кадър е базиран върху кадър образец. Текстът, картините, таблиците, полетата и останалите обекти, поставени в образеца, се виждат като фон във всички базирани на него кадри.

Има отделни образци за кадрите, бележките и листовките.

Добавяне на предварително дефинирани обекти в колонтитулите

Образците от всеки вид съдържат предварително зададени области за дата, долен колонтитул и номер на кадър.

Когато превключите към изглед с образец, можете да местите тези области на произволна позиция в образеца, да добавяте текст в тях и да ги преоразмерявате. Можете също да изберете съдържанието им, за да прилагате текстови формати, например да смените шрифта или цвета.

Икона Съвет

Предварително дефинирана област за горен колонтитул има само за бележките и листовките. Ако искате горен колонтитул във всички кадри, можете да преместите областта за долен колонтитул в кадъра образец отгоре.


Обектите, които сте вмъкнали в кадър образец, се виждат във всички базирани на него кадри.

 1. Изберете Вмъкване - Колонтитули

  Ще видите диалогов прозорец с два раздела, Кадри и Бележки и листовки, в които можете да попълните предварително зададените области.

  По подразбиране полето Дата и час е отметнато, но за формат е избрано „Фиксирани“, а текстовото поле е празно, така че в кадрите не се виждат дата и час.

  По подразбиране полето Долен колонтитул е отметнато, но текстовото поле е празно, така че в кадрите не се вижда долен колонтитул.

  По подразбиране полето Номер на кадър е празно, така че не се виждат номера на кадри.

 2. Въведете или изберете съдържанието, което трябва да се вижда във всички кадри.

 3. Ако желаете да промените позицията и форматирането на обектите в образеца, изберете Изглед - Образец.

  Ще видите кадъра образец с области в долната му част. Можете да местите областите, да избирате полетата и да прилагате някои формати. Освен това можете да въвеждате текст, който ще бъде показан редом с полетата.

 4. Щракнете в областта за дата и преместете полето за час и дата. Изберете полето <дата/час> и приложете желаното форматиране, за да промените формата на датата и часа във всички кадри. Същото важи за областите на долния колонтитул и на номера на кадър.

Добавяне на текстови обекти в колонтитул

Можете да добавите текстов обект на произволно място в кадъра образец.

 1. Изберете Изглед - Кадър образец.

 2. В лентата Рисунка изберете иконата Текст Икона.

 3. Плъзнете в образеца, за да начертаете текстов обект, после въведете или поставете желания текст.

 4. Когато приключите, изберете Изглед - Обикновен.

Икона Съвет

В колонтитул можете да добавяте и полета, например дата или номер на страница, като изберете Вмъкване - Поле.