Мрежа

Задава настройките на мрежата при създаване и местене на обекти.

За достъп до тази команда...

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Мрежа.


Мрежа

Задава настройките за мрежата на страниците в документа. Тя ви помага да определяте точната позиция на обектите. Можете също така да я подравните по „магнитната“ мрежа за прилепване.

Ако сте включили мрежата за прилепване, но искате да преместите или създадете отделни обекти без ограничаване на позициите им, задръжте клавиша Shift натиснат, за да изключите тази функция за толкова време, колкото е необходимо.

Разделителна способност

Хоризонтално

Определя стъпката между точките на мрежата в желаната мерна единица по оста X.

Вертикално

Определя стъпката между точките на мрежата в желаната мерна единица по оста Y.

Подразделяне

Хоризонтално

Задайте броя междинни интервали между точките на мрежата по оста X.

Вертикално

Задайте броя междинни интервали между точките на мрежата по оста Y.

Синхронизирани оси

Указва дали текущите настройки за мрежата да се уеднаквяват между осите. Разделителната способност и подразделянето по осите X и Y се запазват еднакви.

Прилепване

Към помощните линии

Прилепва ръба на плъзган обект към най-близката линия за прилепване, когато отпуснете бутона на мишката.

Можете да зададете тази настройка и чрез иконата от лентата Настройки в презентация или рисунка.

Към полетата на страницата

Определя дали контурът на графичен обект да се подравнява към най-близкото бяло поле по края на страницата.

Курсорът или някоя от контурните линии на графичния обект трябва да бъде в обхвата за прилепване.

В презентация или рисунка тази функция може да бъде управлявана и с иконата в лентата Настройки.

Към рамките на обекти

Определя дали контурът на графичния обект да прилепва към рамката на най-близкия друг графичен обект.

Курсорът или някоя от контурните линии на графичния обект трябва да бъде в обхвата за прилепване.

В презентация или рисунка тази функция може да бъде управлявана и с иконата в лентата Настройки.

Към възлите на обекти

Определя дали контурите на графичния обект да се подравняват по възлите на най-близкия друг графичен обект.

Курсорът или някоя от контурните линии на графичния обект трябва да бъде в обхвата за прилепване.

В презентация или рисунка тази функция може да бъде управлявана и с иконата в лентата Настройки.

Обхват за прилепване

Определя максималното разстояние за прилепване между показалеца на мишката и контура на обекта. LibreOffice Impress взима предвид дадена точка на прилепване, ако показалецът на мишката е по-близо от разстоянието, зададено в полето Разстояние за прилепване.

Ограничаване на обектите

При създаване или местене на обекти

Указва, че графичните обекти ще бъдат ограничени вертикално, хоризонтално или диагонално (45°) при създаване или местене. Можете временно да изключите тази настройка, задържайки клавиша Shift.

Удължаване на страните

Указва, че при натискане на Shift преди отпускане на бутона на мишката се създава квадрат със страна по-дългата страна на правоъгълника. Това важи и за елипса (ще бъде създаден кръг според по-дългия диаметър на елипсата). Ако не е отметнато Удължаване на страните, ще бъде създаден кръг или квадрат с размер, равен на по-късата страна или диаметър.

При въртене

Указва, че графичните обекти могат да се въртят само през ъгъла, зададен в полето При въртене. Ако желаете да завъртите обект извън зададените ъгли, натиснете клавиша Shift, докато въртите. Отпуснете клавиша, когато достигнете желания ъгъл.

Редукция на възлите

Определя ъгъла за редуциране на възлите. Когато работите с многоъгълници, може да се окаже полезно да намалите броя на възлите им.