Помощ при форматиране

Управлява показването на определени знаци и функцията „свободен курсор“ в текстови документи и HTML документи на LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Помощ при форматиране.


Показване на

Определя кои форматиращи знаци ще се виждат на екрана. Включете иконата Форматиращи знацив лентата Стандартни. Ще се покажат всички знаци, които сте избрали в раздела Помощ при форматиране.

Край на абзац

Включва показването на разделителите на абзаци. Тези разделители съдържат и информация за формата на абзаците.

Меки тирета за пренос

Указва дали да се показват меките (незадължителни) тирета за пренос. Това са скрити разделители, които можете да въведете вътре в дума чрез комбинацията В края на реда думите с меки тирета за пренос се разделят в позициите, където са вмъкнати те, независимо дали е включено автоматичното сричкопренасяне.

Интервали

Указва дали всички интервали в текста да се обозначават с точки.

Непрекъсваеми интервали

Включва показването на непрекъсваемите интервали като сиви полета. Непрекъсваемите интервали не се прекъсват в края на ред и се въвеждат с клавишите .

Табулатори

Указва табулаторите да се показват като малки стрелки.

Знаци за прекъсване

Показва всички знаци за нов ред, въведени с Shift+Enter. Тези знаци предизвикват преминаване на нов ред без започване на нов абзац.

Скрит текст

Показва текста, отбелязан със знаковия формат „скрит“, когато е отметнато Изглед - Форматиращи знаци.

Полета: скрит текст (не за документи на HTML)

Показва текста, скрит от полета Условен текст или Скрит текст.

Полета: скрити абзаци (не за документи на HTML)

Задава дали да се показват скритите абзаци, ако сте вмъкнали текст чрез полето Скрит абзац. Тази настройка работи по същия начин като командата , налична за отворени текстови документи.

Свободен курсор (не за документи на HTML)

Определя настройките на функцията „свободен курсор“.

Свободен курсор

Включва режима „свободен курсор“. Тази функция може да се задейства и чрез иконата Превключване на свободния курсор в лентата „Инструменти“ или командата Редактиране - Свободен курсор в текстов документ.

Вмъкване (не за документ на HTML)

Задава настройките за вмъкване на фунцията „свободен курсор“. Възможно е вмъкването на абзац в произволна позиция, върху която щракнете в документа. Свойствата на този абзац зависят от избраната настройка. Имате избор между следните възможности:

Подравняване на абзаца

Когато използвате свободен курсор, се задава подравняване на абзац. Според това къде сте щракнали с мишката, абзацът се форматира като подравнен отляво, центриран или подравнен отдясно. Преди щракването курсорът показва с триъгълниче кое подравняване ще бъде използвано.

Ляво поле на абзац

Когато използвате свободен курсор, се създава подравнен отляво абзац, чийто отстъп е точно на позицията, където сте щракнали с курсора.

Табулатори

Когато използвате свободен курсор, в новия абзац се вмъкват толкова табулатора, колкото е необходимо, за да се достигне посочената при щракването позиция.

Табулация и интервали

Когато използвате свободен курсор, в новия абзац се вмъква необходимият брой знаци за табулация и интервали, за да се достигне посочената позиция.

Икона Бележка

Всички настройки за вмъкване се отнасят само за текущия абзац, създаден чрез функцията „свободен курсор“.


Защитени области - Разрешаване на курсора

Указва, че курсорът може да се поставя в защитени области, но там не могат да се нанасят промени.