Таблица

Определя атрибутите на таблиците в текстови документи.

Задава подразбираните настройки за колони и редове и режим на таблицата. Също така определя стандартните стойности за преместване и вмъкване на колони и редове. За повече информация вижте .

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Таблица.


По подразбиране

Определя подразбираните настройки за всички новосъздадени текстови таблици в текстови документи.

Заглавие

Указва, че първият ред на таблицата се форматира с абзацния стил „Заглавие на таблица“.

Повторение на всяка страница

Определя дали заглавието на таблицата се повтаря в началото на всяка нова страница.

Без разделяне (не за HTML)

Указва, че таблиците не трябва да се разделят от знаци, които прекъсват изливането на текста. Тази настройка е достъпна и в менюто Таблица - Свойства - Изливане на текст.

Кант

Указва, че по подразбиране клетките в таблица имат кантове.

Въвеждане в таблици

Разпознаване на числа

Указва, че числата в текстова таблица трябва да се разпознават и форматират като числа. Табличните клетки в LibreOffice Writer разпознават числата, когато са представени в някой от наличните числови формати в категориите „Число“, „Процент“, „Валута“, „Дата“, „Час“, „Експоненциален запис“, „Дроб“ и „Булева стойност“.

Разпознатото число се показва с подразбирания числов формат за клетки в таблица и превключва форма̀та на клетката към разпознатата категория. Например, ако числото е разпознато като дата, категорията на форма̀та на клетката се променя на „Дата“. Можете да зададете и конкретен числов формат, например дата, въведена като 8/3/2018 ще се изпише като „четвъртък, 8 март 2018 г.“, когато в диалоговия прозорец „Числов формат“ изберете за клетката формат „петък, 31 декември 1999 г.“.

Икона Бележка

Разпознатите дати и часове се преобразуват във вътрешно числово представяне на дата и час. Стойностите в проценти се преобразуват вътрешно към съответните числови стойности. Булевите стойности се преобразуват вътрешно в 0 или 1.


Когато въведеното не може да бъде разпознато като число, категорията му се променя на Текст и то не се променя.

Ако Разпознаване на числа не е отметнато, числата се записват в текстов формат и автоматично се подравняват отляво.

Разпознаване на числов формат

Ако не е отметнато Разпознаване на числов формат, се приема вход само във формата, зададен в клетката. Всякакви други въведени данни връщат формата обратно към Текст.

Например, ако клетка съдържа стойност дата и е форматирана като дата, въвеждането на процентна стойност в същата клетка ще промени форма̀та ѝ на Текст и въведеното число в проценти няма да бъде разпознато.

Когато е отметнато Разпознаване на числови формати, въвеждането на числа превключва форма̀та на клетката към разпознатата категория.

Подравняване

Указва, че числата винаги са подравнени долу вдясно в клетките. Ако не е отметнато, числата винаги са подравнени горе вляво.

Икона Бележка

Директното форматиране не се влияе от полето Подравняване. Ако директно центрирате съдържанието на клетката, то остава центрирано независимо дали става дума за текст, или за числа.


Обработка на клавиатурата

Местене на клетките

Определя подразбираните настройки за преместване на редове и колони с клавиатурата.

Ред

Задава стойността, използвана за преместване на ред.

Колона

Задава стойността, използвана за преместване на колона.

Вмъкване

Задава подразбираните настройки за вмъкване на редове и колони с клавиатурата.

Ред

Задава подразбираната стойност за вмъкване на редове.

Колона

Задава подразбираната стойност за вмъкване на колони.

Поведение на редовете/колоните

Определя относителното влияние на редовете и колоните върху съседни редове или колони, както и върху цялата таблица.

Фиксирани

Указва, че промените в ред или колона влияят само върху съответните съседни области.

Фиксирани, пропорционални

Указва, че промените в ред или колона влияят върху цялата таблица.

Променливи

Указва, че промените в ред или колона ще влияят върху размера на таблицата.