Печат

Задава настройките за печатане в тексто документ или документ на HTML.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Печат.


Икона Бележка

Настройките за печат, зададени в този раздел, важат за всички следващи документи, докато не ги промените отново. Ако желаете да смените само настройките за текущия документ, използвайте диалоговия прозорец Файл - Печат.


Съдържание

Указва кои части от съдържанието на документа да се отпечатват.

Картини и обекти

Определя дали да се печатат графиките от текстовия документ.

Елементи за управление

Определя дали да се отпечатват полетата – елементи за управление от формуляри в текстов документ.

Фон на страницата

Определя дали в отпечатания документ да се включат цветовете и обектите, вмъкнати във фона на страницата (Форматиране - Страница - Фон).

Печат в черно

Указва печатане на текста винаги в черно.

Скрит текст

Отметнете това поле за отпечатване на текста, отбелязан като скрит. Отпечатва се следният скрит текст: текст, форматиран като скрит с Форматиране - Знак - Ефекти за шрифт - Скрит и текстовите полета Скрит текст и Скрити абзаци.

Запазено място за текст

Отметнете това поле за отпечатване на запазените места. Ако махнете отметката, запазените места ще останат празни в разпечатката. Запазените места за текст са полета.

Страници

Определя реда на отпечатване за документи на LibreOffice Writer с по няколко страници.

Леви страници (не за документи на HTML)

Определя дали да се печатат всички леви (четни) страници на документа.

Десни страници (не за документи на HTML)

Определя дали да се печатат всички десни (нечетни) страници на документа.

Брошура

Отметнете полето Брошура, за да отпечатате документа във формат на брошура. В LibreOffice Writer този формат е както следва:

Ако печатате документ върху страница в ориентация „пейзаж“, две срещуположни страни на брошурата ще се отпечатат една до друга. Ако принтерът поддържа двустранен печат, можете да създадете цяла брошура от документа, без да е необходимо по-късно да пренареждате страниците. Ако принтерът поддържа само едностранен печат, можете да постигнете този ефект, като първо отпечатате предните страници с отметнато поле „Предни страни / десни страници / нечетни страници“, а после поставите отново целия топ хартия в принтера и отпечатате всички задни страници с отметнато „Задни страници / леви страници / четни страници“.

Отдясно наляво

Отметнете за отпечатване на страниците на брошурата в правилния ред за писменост с посока от дясно на ляво.

Коментари

Забранява отпечатването на коментарите в документа.

Друг

Отпечатване на автоматичните празни страници

Ако е отметнато, ще се отпечатват автоматично вмъкнатите празни страници. Така е най-добре, ако печатате двустранно. Например в книга може абзацният стил „Глава“ да е настроен винаги да започва на страница с нечетен номер. Ако предишната глава завършва върху нечетна страница, LibreOffice вмъква празна страница с четен номер. Тази настройка определя дали да се отпечатва въпросната четна страница.

Подаване на хартията както в настройките на принтера

За принтери с няколко тави за хартия „Подаване на хартията както в настройките на принтера“ определя дали използваната тава се задава от системните настройки на принтера.

Факс

Ако сте инсталирали софтуер за факс в компютъра и желаете да изпратите факс директно от текстовия документ, изберете желаната факсмашина.