Общи

В раздела Общи можете да зададете подразбирани настройки за записване на документи и да изберете подразбираните файлови формати.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Общи.


Икона Внимание

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отмяна и отворете отново диалоговия прозорец „Настройки“.


Зареждане

Зареждане на потребителските настройки с документа

Зарежда заедно с документа записаните в него настройки, специфични за потребителя.

Ако не е отметнато Зареждане на потребителските настройки с документа, все пак важат следните настройки, специфични за потребителя:

Следващите настройки винаги се зареждат с документа, независимо дали настройката е включена:

Зареждане на настройките на принтера с документа

Ако е отметнато, настройките за принтер ще се заредят с документа. Това може да предизвика отпечатване на документа на отдалечен принтер ако не смените ръчно принтера в в диалоговия прозорец Печат. Ако не е отметнато, за отпечатване на документа ще се използва стандартният принтер. Текущите настройки за принтер ще се запазят заедно с документа независимо дали полето е отметнато.

Записване

Автоматично записване на документи

Редактиране на свойствата преди записване

Указва, че диалоговият прозорец Свойства ще се показва при всяко избиране на командата Записване като.

Резервни копия - винаги

При всяко записване на документ предишната му версия се запазва като резервно копие. Всеки път, когато LibreOffice създаде архивно копие, предишното се заменя. Резервните копия имат разширение .BAK.

За да промените местоположението на архивното копие, изберете - LibreOffice - Пътища и въведете нов път за архивния файл.

Записване на информация за автовъзстановяване през

Указва, че LibreOffice записва информация, необходима за възстановяване на всички отворени документи в случай на програмен срив. Можете да зададете времевия интервал.

Минути

Задава периода в минути на автоматичното записване за възстановяване.

Автоматично да се записва и документът

Указва, че LibreOffice записва всички отворени документи, когато записва информация за автовъзстановяване. Използва се същият интервал, като за автовъзстановяването.

Записване на относителни URL спрямо системата

Тази настройка ви позволява да изберете подразбирания режим за относително адресиране на URL във файловата система и Интернет. Относителното адресиране е възможно само ако документът – източник и документът – цел са на едно и също устройство.

Относителният адрес започва от директорията, в която се намира текущият документ. Обратно, абсолютното адресиране винаги започва от главната директория. Следващата таблица показва разликите в синтаксиса на относителното и абсолютното адресиране:

Примери

Файлова система

Интернет

относително

../images/img.jpg

../images/img.jpg

абсолютно

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


Икона Внимание

Подсказките на помощта винаги показват абсолютен път. Ако обаче документ бъде записан във формат HTML, LibreOffice ще вмъкне относителен път, когато е отметнато съответното поле.


Отметнете за записване на относителни URL във файловата система.

Записване на относителни URL спрямо Интернет

Отметнете за записване на относителни URL към Интернет.

Подразбиран файлов формат и настройки на ODF

Версия на ODF

OpenOffice.org 3 и StarOffice 9 въвеждат нови функции, които трябва да се записват чрез версия 1.2 на формата OpenDocument (ODF). Предишните версии OpenOffice.org 2 и StarOffice 8 поддържат файловите формати ODF 1.0/1.1. Тези предишни файлови формати не поддържат съхраняване на всички нови функции в новия софтуер.

Текущите версии на LibreOffice могат да отварят документи във формати ODF 1.0/1.1 и 1.2.

Когато записвате документ, можете да изберете дали той да бъде запазен в новия формат ODF 1.2, ODF 1.2 (разширен) или в предишния формат ODF 1.0/1.1.

Икона Бележка

В момента форматът ODF 1.2 (разширен) позволява файловете на Draw и Impress да съдържат коментари. В най-новата версия на софтуера тези коментари могат да се вмъкват с Вмъкване - Коментар. При зареждане с предишна версия на софтуера на файлове, записани с най-новата версия, коментарите се губят.


Някои компании или организации може да изискват документи във формат ODF 1.0/1.1. Можете да изберете този формат за записване от падащия списък. Той обаче не позволява съхраняване на всички нови функции, затова, когато е възможно, се препоръчва новият формат ODF 1.2 (разширен).

Режимът ODF 1.2 Разширен (съвм) е по-съвместим назад разширен режим на ODF 1.2. В него се използват възможности, изоставени в ODF 1.2 и/или поведение, съвместимо с дефектите на по-старите версии на OpenOfice.org. Той може да е от полза при обмен на ODF документи с потребители, използващи наследени приложения от преди ODF 1.2 или само за ODF 1.2.

Предупреждение при опит за запис не в ODF или във формат по подразбиране

Можете да получавате предупреждение, когато записвате документ във формат, различен от OpenDocument и от зададения като подразбиран в Зареждане/записване - Общи в диалоговия прозорец Настройки.

Можете да изберете кой файлов формат да се прилага по подразбиране при записване на различни видове документи. Например ако винаги обменяте документи с лица, работещи с Microsoft Office, можете да наредите на LibreOffice да използва по подразбиране само файловите формати на Microsoft Office.

Тип на документа

Задава типа документи, за който желаете да определите подразбиран файлов формат.

Записване винаги като

Определя в какъв формат да се записват документите от вида, избран отляво. Друг файлов тип за текущия документ можете да изберете в диалоговия прозорец Записване като dialog.

Икона Внимание

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отмяна и отворете отново диалоговия прозорец „Настройки“.