Задаване на скриптове в LibreOffice

В LibreOffice можете да приписвате скриптове (макроси) по избор на елементи от менюта, икони, елементи за управление и събития.

LibreOffice поддържа вътрешно следните езици за скриптове:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

Освен това разработчиците могат да използват езици от високо ниво, например Java, за да управляват LibreOffice отвън. Справочникът за програмния интерфейс (на английски) се намира на адрес api.libreoffice.org.

За да припишете скрипт на нов елемент от меню

 1. Изберете Инструменти - Персонализиране и отворете раздела Менюта.

 2. Щракнете върху Добавяне.

 3. В списъка Категория превъртете надолу и отворете елемента „Макроси на LibreOffice“.

 4. Ще видите елементите „Макроси на LibreOffice“ (скриптове в директорията share на инсталацията на LibreOffice), „Моите макроси“ (скриптове в директорията user) и текущия документ. Отворете някой от тях, за да видите поддържаните езици за скриптове.

 5. Отворете някой от елементите за скриптови езици, за да видите всички налични скриптове. Изберете скрипт.

 6. В списъка Команди ще се покажат функциите от скриптовете. Изберете функция.

 7. Щракнете върху Добавяне, за да създадете нова команда в менюто. Тя ще се покаже в списъка Съдържание на меню.

За да припишете скрипт на клавишна комбинация

 1. Изберете Инструменти - Персонализиране - Клавиатура.

 2. В списъка Категория превъртете надолу и отворете елемента „Макроси на LibreOffice“.

 3. Ще видите елементите „Макроси на LibreOffice“ (скриптове в директорията share на инсталацията на LibreOffice), „Моите макроси“ (скриптове в директорията user) и текущия документ. Отворете някой от тях, за да видите поддържаните езици за скриптове.

 4. Отворете някой от елементите за скриптови езици, за да видите всички налични скриптове. Изберете скрипт.

 5. В списъка Команди ще се покажат функциите от скриптовете. Изберете функция.

 6. Щракнете върху бутона за избор на LibreOffice или на Writer (или текущото отворено приложение).

  Тези бутони за избор задават обхвата на приложимостта на клавишната комбинация: в целия пакет LibreOffice или само в документите на текущия модул.

 7. Изберете клавишна комбинация от списъка Клавишни комбинации и натиснете Промяна.

За да припишете скрипт на събитие

 1. Изберете Инструменти - Персонализиране - Събития.

 2. Щракнете върху бутона Макрос.

 3. В списъка Библиотека превъртете надолу и отворете елемента „Макроси на LibreOffice“.

 4. Ще видите елементите „Макроси на LibreOffice“ (скриптове в директорията share на инсталацията на LibreOffice), „Моите макроси“ (скриптове в директорията user) и текущия документ. Отворете някой от тях, за да видите поддържаните езици за скриптове.

 5. Отворете някой от елементите за скриптови езици, за да видите всички налични скриптове. Изберете скрипт.

 6. В списъка Приписана команда ще се покажат функциите от скриптовете. Изберете функция.

 7. Изберете записване в LibreOffice или в текущия документ.

  Така определяте обхвата на приложимостта на новия макрос за събитие – в целия пакет LibreOffice или само в документите на текущия модул.

 8. Изберете събитие от списъка и натиснете OK.

За да припишете скрипт на събитие за вграден обект

 1. Изберете вграден обект в документа, например диаграма.

 2. Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Макрос.

 3. В списъка Макроси отворете елемента „Макроси на LibreOffice“.

 4. Ще видите списък със споделени елементи (скриптове в директорията share на инсталацията на LibreOffice), потребителски елементи (скриптове в директорията user) и текущия документ. Отворете някой от тях, за да видите поддържаните езици за скриптове.

 5. Отворете някой от елементите за скриптови езици, за да видите всички налични скриптове. Изберете скрипт.

 6. В списъка Съществуващи макроси в ще се покажат функциите от скриптовете. Изберете функция.

 7. Изберете събитие от списъка и натиснете OK.

За да припишете скрипт на хипервръзка

 1. Поставете курсора в хипервръзката.

 2. Изберете Вмъкване - Хипервръзка.

 3. Щракнете върху бутона Събития.

 4. Изберете и припишете макрос, както по-горе.

За да припишете скрипт на графика

 1. Изберете графиката в документа.

 2. Изберете Форматиране - Изображение - Макрос.

 3. Изберете и припишете макрос, както по-горе.

За да припишете скрипт на елемент за управление във формуляр

 1. Вмъкнете формулярен елемент за управление, например бутон: отворете лентата Елементи за управление, щракнете върху иконата Бутон и очертайте бутона в документа чрез плъзгане с мишката.

 2. Изберете елемента за управление и щракнете върху Елемент за управление в лентата Елементи за управление.

 3. Отворете раздела Събития на диалоговия прозорец Свойства.

 4. Щракнете върху някой от бутоните ..., за да отворите диалогов прозорец, в който можете да припишете скрипт на избраното събитие.

За да припишете скрипт на елемент за управление в диалогов прозорец на LibreOffice Basic

 1. Отворете редактора за диалогови прозорци на LibreOffice Basic и създайте диалогов прозорец с някакъв елемент за управление в него.

 2. Щракнете с десния бутон върху елемента за управление и изберете Свойства.

 3. Отворете раздела Събития на диалоговия прозорец Свойства.

 4. Щракнете върху някой от бутоните ..., за да отворите диалогов прозорец, в който можете да припишете скрипт на избраното събитие.