Копиране на атрибути с инструмента Копиране на форматирането

Чрез инструмента „Копиране на форматирането“ можете да копирате форматиране от избран текст или обект и да го приложите върху друг текст или обект.

Икона Бележка

В Calc копирането на формат работи само за форматиране на ниво клетка.


  1. Изберете текста или обекта, чийто формат желаете да копирате.

  1. В лентата Стандартни щракнете върху иконата Копиране на форматирането.

    Курсорът ще се превърне в изображение на кофа с боя.

    Икона Съвет

    Ако желаете да приложите форматирането върху няколко селекции, щракнете двукратно върху иконата Копиране на форматирането Икона. След като приключите с прилагането, щракнете върху иконата отново.


  2. Изберете или щракнете върху текста или обекта, върху който желаете да приложите форматирането.

Икона Съвет

По подразбиране се копира само знаковото форматиране; за да включите абзацното форматиране, задръжте , докато щраквате. За да копирате само абзацното форматиране, задръжте +Shift, докато щраквате.


Абзацните формати са тези, които са приложени върху целия абзац. Знаковите формати са тези, които са приложени върху части от абзац. Например, ако приложите получер шрифт върху целия абзац, така ще зададете абзацен формат. Ако след това върнете към обикновен шрифт част от абзаца, настройката за получер шрифт ще остане абзацен формат, но последният променен текст ще има знаков формат „не получер“.

Следващата таблица описва форматиращите атрибути, които можете да копирате с Копиране на форматирането:

Вид на селекцията

Коментар

Нищо не е избрано, но курсорът е в текст

Копира форматирането на текущия абзац и знаковото форматиране на следващия знак по посока на изливане на текста.

Избран е текст

Копира форматирането на последния избран знак и на абзаца, който го съдържа.

Избрана е рамка

Копира атрибутите на рамката, зададени с диалоговия прозорец Форматиране - Рамка и обект - Свойства. Съдържанието, размерът, позицията, свързването, хипервръзките и макросите в рамката не се копират.

Избран е обект

Копира форматирането на обекта, зададено в диалоговия прозорец Форматиране - Графика или Форматиране - Чертожен обект. Съдържанието, размерът, позицията, хипервръзките и макросите в обекта не се копират.

Избран е елемент за управление във формуляр

Не се поддържа

Избран е графичен обект

Копират се всички форматиращи атрибути. В Impress и Draw се копира и текстовото съдържание на обекта.

Избран е текст в клетки на Calc

Не се поддържа

Избрана е таблица или клетки в Writer

Копира форматирането, зададено в страниците Таблица, Изливане на текста, Кантове и Фон на диалоговия прозорец Форматиране - Таблица. Копират се също абзацното и знаковото форматиране.

Избрана е таблица или клетки в Calc

Копира форматирането, зададено в диалоговия прозорец Форматиране - Клетки, както и формата на съдържанието на клетката.