Използване и редактиране на справки в бази от данни

Използване на справка

LibreOffice запазва информацията за създаваните справки във файла с базата от данни.

  1. Изберете Файл - Отваряне и изберете файла с базата от данни.

  2. В прозореца на базата от данни щракнете върху иконата Справки.

  3. Щракнете двукратно върху някое от имената на справки, за да отворите справката.

    Икона Бележка

    Тези връзки се добавят автоматично, когато създадете нова справка с помощника за справки или в прозореца на Report Builder.


Редактиране на справка, създадена в прозореца на Report Builder

Ще се отвори прозорецът на Report Builder с информацията за справката.

Използвайте лентите с инструменти, командите от менютата и техниката „плъзгане и пускане“, за да редактирате справката, както е обяснено в упътването на Report Builder.

Наредете изпълнение на справката, за да видите документа – резултат.

Редактиране на справка, създадена с помощника за справки

Можете да редактирате стиловете на страници за първата и следващите страници на заявката, както и абзацните стилове, числовите формати, отпечатваните надписи на полета и други.

Икона Внимание

Ако не познавате изцяло използваната в справката база от данни, не редактирайте командите на SQL, името на базата от данни, скритите елементи за управление или свързаната с тях информация в справката.


Бази от данни – общ преглед