Импортиране и експортиране на данни в текстов формат

Ако желаете да обменяте данни с база от данни, която не поддържа връзка чрез ODBC и импортиране и експортиране във формата на dBASE, може да използвате общ текстов формат.

Импортиране на данни в LibreOffice

За да обменяте данни в текстов формат, използвайте филтъра на LibreOffice Calc за импортиране и експортиране.

  1. Експортирайте желаните данни от базата – източник в текстов формат. За препоръчване е текстовият формат CSV. В него полетата с данни се разделят чрез разделители от рода на запетая или точка и запетая, а записите – чрез нови редове.

  2. Изберете Файл - Отваряне и щракнете върху файла за импортиране.

  3. Изберете „Текст с разделители (CSV)“ в комбинираното поле Тип на файла. Щракнете върху Отваряне.

  4. Ще се появи диалоговият прозорец Импортиране от текст. Посочете кои данни да се извлекат от текстовия документ.

След като данните са в електронната таблица на LibreOffice Calc, можете да ги редактирате както е необходимо. Запазете данните като източник на данни на LibreOffice:

Експортиране в текстов формат CSV

Можете да експортирате текущата електронна таблица на LibreOffice в текстов формат, който може да се чете от много други приложения.

  1. Изберете Файл - Записване като.

  2. В Тип на файла изберете филтъра „Текст с разделители (CSV)“. Въведете име на файл и щракнете върху Записване.

  3. Ще се отвори диалоговият прозорец Експортиране на текстови файлове, в който можете да изберете знаковия набор, разделителя за полета и разделителя за текст. Щракнете върху OK. Ще се покаже предупреждение, че е записан само активният лист.

Импортиране и експортиране на данни в Base