Свойства на съединение

Ако щракнете двукратно върху връзка между две свързани полета в проекта на заявката или ако изберете Вмъкване - Нова релация, ще видите диалоговия прозорец Свойства на съединение. Тези свойства ще бъдат използвани във всички създавани в бъдеще заявки.

За достъп до тази команда...

Отворете заявка в режим Проектиране и изберете Вмъкване - Нова релация или щракнете двукратно върху съединителна линия между две таблици.


Участващи таблици

Задава две различни таблици, които желаете да съедините.

Участващи полета

Задава две полета с данни, които да бъдат съединени.

Настройки

Тип

Задава типа на избраната връзка. Не всички бази от данни поддържат всички възможни типове.

Вътрешно съединение

При вътрешното съединение таблицата – резултат съдържа само записите, за които съдържанието на свързаните полета е еднакво. В SQL на LibreOffice този вид връзка се създава чрез съответна клауза WHERE.

Ляво съединение

При лявото съединение таблицата – резултат съдържа всички полета от лявата таблица и само тези от дясната, за които съдържанието на свързаните полета е еднакво. В SQL на LibreOffice този тип връзка съответства на клауза LEFT OUTER JOIN.

Дясно съединение

При дясното съединение таблицата – резултат съдържа всички полета от дясната таблица и само тези от лявата, за които съдържанието на свързаните полета е еднакво. В SQL на LibreOffice този тип връзка съответства на клауза RIGHT OUTER JOIN.

Пълно съединение

При пълно съединение таблицата – резултат съдържа всички полета от лявата и дясната таблица. В SQL на LibreOffice този тип връзка съответства на клауза FULL OUTER JOIN.

Естествено

Вмъква ключовата дума NATURAL в оператора на SQL, който задава връзката. Връзката съединява всички колони, които имат еднакви имена в двете таблици. Получената съединена таблица съдържа само по една колона за всяка двойка колони с еднакви имена.