Източник на данни за адреси

Този помощник регистрира съществуващ адресен бележник като източник на данни в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Помощници - Източник на данни за адреси


Можете да регистрирате източници на адресни и други данни в LibreOffice по всяко време:

Регистриране на адресен бележник

Моля, въведете типа на външния адресен бележник

Не всички типове са достъпни на всяка система.

Firefox

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник във Firefox или Iceweasel.

Thunderbird

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Thunderbird или Icedove.

Адресен бележник на KDE

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в KDE Address book.

Адресен бележник на macOS

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в macOS Address book.

Evolution

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Evolution.

Evolution LDAP

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Evolution LDAP.

Групирания

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Groupwise.

Друг външен източник на данни

Изберете тази възможност, ако желаете да регистрирате друг източник на данни като адресен бележник в LibreOffice.

Отказ

Затваря помощника, без да извърши никакви промени.

Назад

Позволява ви да разгледате отговорите, които сте дали в предходните стъпки. Текущите настройки ще бъдат записани.

Напред

Записва текущите настройки и продължава към следващата страница.

Създаване

Установява връзка с източника на данни и затваря диалоговия прозорец.