Още елементи за управление

Когато щракнете върху иконата Още елементи за управление в лентата с инструменти Елементи за управление, се отваря лентата Още елементи за управление.

Бутон - брояч

Икона

Създава бутон - брояч.

Ако добавите бутон - брояч в работен лист на Calc, можете да използвате раздела Данни, за да създадете двупосочна връзка между бутона - брояч и дадена клетка. В резултат когато промените съдържанието на клетката, съдържанието на брояча ще се обнови и обратно – когато промените стойността на брояча, ще се обнови съдържанието на клетката.

Плъзгач

Икона

Създава лента с плъзгач.

Можете да задавате следните свойства на лента с плъзгач:

Име в ПИ

Смисъл

Минимална стойност

Задава минималната височина или минималната ширина на плъзгача.

Максимална стойност

Задава максималната височина или максималната ширина на плъзгача.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност на плъзгача при начално установяване на формуляра.

Ориентация

Задава ориентацията на лентата на плъзгача – хоризонтална или вертикална.

Малка стъпка

Задава минималното разстояние, на което можете да преместите плъзгача в лентата, например като щракнете върху една от стрелките.

Голяма стъпка

Задава голямата стъпка, с която се премества плъзгачът, например когато щракнете в лентата между бутона и някоя от стрелките.

Закъснение

Задава закъснението в милисекунди между събитията, генерирани от плъзгача. Например това е закъснението между щракването върху бутон със стрелка в лентата на плъзгача и задържането на бутона на мишката.

Цвят на символите

Задава цвета на стрелките в лентата на плъзгача.

Видим размер

Задава размера на плъзгащия се бутон в „мерни единици на стойността“. Например при стойност („Максимална стойност“ минус „Минимална стойност“) / 2 бутонът ще заема половината от лентата.

За да направите ширината на плъзгача равна на височината, задайте нула за свойството Видим размер.


В работен лист на Calc можете да използвате раздела Данни в свойствата, за да създадете двупосочна връзка между плъзгач и клетка.

Бутон с изображение

Икона

Създава бутон, показван като изображение. Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.

Поле за изображение

Икона

Вмъква елемент за управление с изображение. Той служи единствено за добавяне на изображения от база от данни. В документа на формуляра щракнете двукратно върху такъв елемент, за да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на графика и да вмъкнете желаното изображение. Освен това разполагате и с контекстно меню (не и в режима на проектиране) с команди за вмъкване и изтриване на изображението.

Изображенията от база от данни могат да бъдат показвани във формуляр, а ако елементът за управление не е защитен срещу писане, в базата от данни може да се вмъкват нови изображения. Елементът за управление трябва да е свързан с поле от тип изображение в базата от данни. Затова трябва да въведете полето в раздела Данни на прозореца със свойства.

Поле за дата

Икона

Създава поле за дата. Ако формулярът е свързан с база от данни, стойностите на датата могат да се взимат от базата от данни.

Ако припишете на полето свойството „Падащ списък“, потребителят може да отвори календар, за да избере дата за полето. Това се отнася и за поле за дата в рамките на табличен елемент за управление.

Икона Съвет

Полетата за дата могат лесно да бъдат редактирани от потребителя чрез клавишите със стрелки нагоре и надолу. В зависимост от позицията на курсора чрез тези клавиши се увеличава или намалява денят, месецът или годината.


Специфични бележки относно полетата за дата.

Поле за час

Икона

Създава поле за час. Ако формулярът е свързан с база от данни, стойностите на часа за формуляра могат да се взимат от базата от данни.

Икона Съвет

Полетата за час могат лесно да бъдат редактирани от потребителя чрез клавишите със стрелки нагоре и надолу. В зависимост от позицията на курсора чрез тези клавиши се увеличава или намалява часът, минутите или секундите.


Избор на файл

Икона

Създава бутон, който позволява избиране на файл.

Числово поле

Икона

Създава числово поле. Ако формулярът е свързан с база от данни, числовите стойности във формуляра могат да се взимат от базата от данни.

Поле за валута

Икона

Създава поле за валута. Ако формулярът е свързан с база от данни, съдържанието на полетата за валута във формуляра може да се взимат от базата от данни.

Поле с маска

Икона

Създава поле с маска. За полетата с маска се задава маска за редактиране и маска – образец. Маската за редактиране определя какви данни могат да се въвеждат. Маската – образец определя съдържанието на полето при зареждане на формуляра.

Икона Бележка

Забележете, че полетата с маска не се експортират във формат HTML.


Групираща рамка

Икона

Създава рамка за визуално групиране на няколко елемента за управление. Групиращите рамки ви позволяват да групирате превключватели в обща рамка.

Ако вмъкнете групираща рамка в документа, ще се стартира помощникът за групиращ елемент, който ви позволява лесно да създадете група от възможности за избор.

Бележка: Когато плъзнете групираща рамка върху съществуващи елементи за управление и след това пожелаете да изберете елемент за управление, трябва първо да отворите контекстното меню на групиращата рамка и да изберете Подреждане - Изнасяне отзад. След това изберете елемента за управление, задържайки .

Икона Бележка

Групиращите рамки имат само визуален ефект. Функционалното групиране на бутоните за избор се извършва чрез задаването на едно и също име в свойството Име на всички превключватели от групата.


Елемент за управление - таблица

Икона

Създава табличен елемент за управление за изобразяване на таблица от база от данни. Ако създадете нов елемент за управление от този вид, ще се покаже помощникът за табличен елемент.

Специална информация относно табличните елементи за управление.

Лента за навигация

Икона

Създава лента за навигация.

Лентата за навигация позволява обхождане на записите в база от данни или формуляр на база от данни. Елементите за управление в тази лента работят точно както в подразбираната лента за навигация в LibreOffice.