Задаване на отстъпи, полета и колони

Можете да задавате с мишката отстъпите и белите полета за текущия абзац или всички избрани абзаци.

Ако разделите страницата на колони или курсорът е поставен в текстова рамка с много колони, можете да применяте ширината на колоните и разстоянието между тях като ги плъзгате с мишката в скалата.

Когато е избран обект, изображение или графичен обект, ще виждате границите му върху скалата. Можете да промените границите, като ги плъзгате с мишката в скалата.

Ако курсорът е в клетка от таблица, может� да променяте отстъпите на съдържанието на клетката като ги плъзгате с мишката в скалата. Можете да променяте разделителните линии на таблицата върху скалата или като плъзгате самите разделителни линии.

Икона

Тези икони отбелязват левия отстъп на първия ред на текущия абзац (горното триъгълниче) и левия отстъп за останалите редове от абзаца (долното триъгълниче).

Икона

Тази икона вдясно в скалата отбелязва десния отстъп на текущия абзац.

Задача

Процедура

Задаване на ляв отстъп

Плъзнете долния ляв маркер надясно, задържайки бутона на мишката.

Задаване на ляв отстъп за първия ред

Плъзнете горния ляв маркер надясно, задържайки бутона на мишката.

Задаване на десен отстъп

Плъзнете десния маркер наляво, задържайки бутона на мишката.


Икона Съвет

За да промените левия отстъп от втория ред на абзаца нататък, задръжте клавиша , щракнете върху левия долен триъгълник и го плъзнете надясно.


Икона Бележка

При задаване на отстъпи на абзац настроените по-рано позиции за табулация не се променят. Ако зададените позиции за табулация се окажат извън полетата на абзаца, те вече няма да се показват, но ще продължат да съществуват.