Помощник за комбинирано/списъчно поле

Ако вмъкнете в документ комбинирано или списъчно поле, автоматично се стартира помощник. Той ви позволява да зададете интерактивно каква информация да се показва.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти „Елементи за управление“, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни.


Икона Бележка

Чрез иконата Помощници - вкл./изкл. можете да забраните автоматичното стартиране на помощника.


Помощниците за комбинирани и за списъчни полета се различават помежду си в последната стъпка заради природата на съответните елементи за управление:

Списъчни полета

При списъчните полета потребителят избира една позиция от списък с възможности. Елементите на списъка се съхраняват в таблица на базата от данни и не могат да бъдат променяни през списъчното поле.

По принцип таблицата в базата от данни, която съдържа видимите елементи от списъка във формуляра не е същата таблица, върху която е базиран формулярът. Списъчните полета във формуляр работят чрез връзки между таблиците, т.е. в таблицата на формуляра (таблицата със стойности) се намират препратки към видимите записи от списъка, а когато потребителят избере запис от списъка и съхрани избора си, той също се запазва като препратка. Чрез стойностите – препратки списъчните полета могат да показват данни от таблица, свързана с тази на текущия формуляр. Затова помощникът за списъчно поле позволява свързване на две таблици в база от данни, така че списъчното поле да може да показва подробен списък със стойностите на колона от таблица, различна от тази на формуляра.

Желаното поле се търси по име в другите таблици (ControlSource), след което елементът за управление се попълва по съответния начин. Ако не бъде намерено поле с даденото име, списъкът ще остане празен. Когато списъчно поле съдържа свързани колони, ще бъде използвана първата колона от другата таблица без предварително показване на запитване.

Ако например имате таблица с артикули, която съдържа номер на доставчик, списъчното поле може да използва връзката „Номер на доставчик“, за да показва името на доставчика от таблицата с доставчици. В страницата Свързани полета от помощника ще бъдете запитани за необходимите за тази връзка настройки.

Комбинирани полета

В случая на комбинираните полета потребителите могат да изберат една възможност от списък или сами да въведат текст. Елементите, които се предлагат в списъка за избор, може да идват от произволна таблица в базата от данни. Елементите, които потребителите избират или въвеждат, могат да се съхраняват както само във формуляра, така и в базата от данни. Във втория случай те ще бъдат записани в таблицата, върху която е базиран формулярът.

Комбинираните полета могат да показват данни от всяка таблица. Не е необходима връзка между таблицата на текущия формуляр и таблицата, чиито стойности ще се показват в комбинираното поле (таблицата на списъка). Комбинираните полета не работят с връзки между таблиците. Ако потребителят въведе или избере стойност и я запише, в таблицата на формуляра се запазва действителната визуализирана стойност. Тъй като няма връзка между таблицата на формуляра и таблицата на списъка, тук не се показва страницата Свързани полета.

При списъчните полета избирате елементи от списък, като те се съхраняват в таблицата на списъка. При комбинираните полета можете да добавяте свой текст, който се запазва в таблицата на текущия формуляр (таблицата със стойности). За тази цел помощникът за комбинирано поле завършва със страницата Обработка на данните, която липсва за списъчните полета. В нея можете да укажете дали и къде въведеният текст да се записва в таблицата със стойности.

Помощник за табличен елемент/списъчно поле/комбинирано поле: данни

Изберете източника на данни и таблицата, на която съответства полето от формуляра. Ако вмъкнете поле в документ, който вече е свързан с източник на данни, тази страница става невидима.

Помощник за комбинирано/списъчно поле: избор на таблица

Задава таблица измежду наличните в базата от данни, съдържаща полето, чието съдържание трябва да бъде показано като елементи на списъка.

Помощник за комбинирано/списъчно поле: избор на поле

Изберете полето с данни от избраната в предишната страница таблица, чието съдържание трябва да се показва в списъка на комбинираното поле.

Помощник за списъчно поле: свързани полета

Отчита през кои полета са свързани таблицата със стойности и таблицата на списъка.

Помощник за комбинирано поле: поле от БД

При комбинираните полета можете или да запазвате стойността в поле в базата от данни или да я показвате във формуляр.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.