Общи

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Формуляр - Общи

Отворете лентата с инструменти Елементи за управление или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Формуляр - раздел Общи


Формулярът представлява текстов документ или електронна таблица с различни елементи за управление. Ако създавате формуляр за уебстраница, потребителят ще може да въвежда данни в него и да ги изпраща през Интернет. Данните от елементите за управление във формуляра се предават към сървър чрез задаване на URL и могат да бъдат обработвани от сървъра.

Име

Задава име за формуляра. То се използва за идентифицирането му в навигатора за формуляри.

URL

Задава URL, към който да се предадат данните от попълнения формуляр.

Рамка

Определя рамката – назначение, в която да се зареди URL.

Ако щракнете върху полето, можете да изберете от списъка възможност, която указва в коя рамка да се зареди следващият документ. Възможни са следните алтернативи:

Стойност

Значение

_blank

Следващият документ се създава в нова празна рамка.

_parent

Следващият документ се създава в родителската рамка. Ако няма такава, документът се създава в същата рамка.

_self

Следващият документ се създава в същата рамка.

_top

Следващият документ се създава в прозорец от най-горно ниво, т.е. най-външната рамка в йерархията. Ако текущата рамка е такъв прозорец, документът се създава в нея.


Вид на подаването

Задава метода за прехвърляне на информацията от попълнения формуляр.

При метода „Get“ данните от всеки елемент за управление във формуляра се предават като променлива от обкръжението. Те се добавят към URL под формата „?Control1=Content1&Control2=Content2&...“. Знаковият низ се анализира от програма в сървъра на получателя.

При метода „Post“ от съдържанието на формуляра се създава документ, който се изпраща към указания URL адрес.

Кодиране при подаване

Задава типа кодиране за прехвърлянето на данните.

Прехвърляне на данни за елементите за управление

Когато се изпраща формуляр, се взимат предвид всички елементи за управление, налични в LibreOffice. Предават се имената на елементите за управление и съответните им стойности, когато има такива.

Данните, предавани във всеки от случаите, зависят от съответния елемент за управление. За текстови полета се предават видимите въведени стойности. За списъчни полета се предават избраните елементи. За полета за отметка и бутони за избор се предават свързаните с тях отправни стойности, ако съответните елементи за управление са активирани.

Начинът на предаване на тази информация зависи от избрания метод за прехвърляне (Get или Post) и кодирането (URL или Multipart). Ако например са избрани методът Get и кодиране URL, се изпращат двойки стойности от вида <име>=<стойност>.

Освен елементите за управление, разпознавани в HTML, LibreOffice предлага и други. Трябва да отбележим, че за полета със специфичен числов формат не се предават видимите стойности, а фиксираните подразбирани формати. Следващата таблица показва как се предават данните от характерните за LibreOffice елементи за управление:

Елемент за управление

Двойка стойности

Числово поле, поле за валута

Десетичният разделител винаги се показва като точка.

Поле за дата

Датата се изпраща във фиксиран формат (ММ-ДД-ГГГГ), независимо от локалните настройки на потребителя.

Поле за час

Часът се изпраща във фиксиран формат (ЧЧ:ММ:СС), независимо от локалните настройки на потребителя.

Поле с маска

Стойностите на полетата с маска се изпращат като при текстовите полета – изпраща се стойноста, видима във формуляра.

Елемент за управление - таблица

От табличните елементи за управление винаги се предават отделните колони. Изпращат се името на елемента за управление, името на колоната и стойността на колоната. Например чрез метода Get с кодиране URL предаването се извършва във формата <име на табличния елемент за управление>.<име на колоната> = <стойност>, като стойността зависи от колоната.