Събития

В раздела Събития можете да свързвате макроси със събитията, които възникват в елементите за управление от формуляра.

Когато събитието възникне, ще бъде изпълнен свързаният макрос. За да припишете макрос на събитие, натиснете бутона .... Ще се отвори диалоговият прозорец Приписване на действие.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Елемент за управление - Събития

Отворете лентата с инструменти Елементи за управление или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Елемент за управление - раздел Събития


В зависимост от елемента за управление са достъпни различни събития. В раздела Събития се показват само достъпните събития за избрания елемент за управление. Дефинирани са следните събития:

Одобряване

Това събитие се случва преди да бъде започнато действие чрез щракване върху елемента за управление. Например, щракването върху бутон „Подаване“ предизвиква действие изпращане; действителният процес по изпращането обаче започва чак когато се изпълни събитието При започване. Събитието Одобряване на действие ви позволява да прекратите процеса. Ако свързаният метод върне FALSE, При започване няма да бъде изпълнено.

Изпълнение

Събитието Изпълняване на действие възниква, когато започва действие. Например, ако имате бутон „Подаване“ във формуляра, действието ще бъде изпращане.

При промяна

Събитието При промяна възниква, когато елементът за управление загуби фокуса и съдържанието му е променено откак е загубил фокуса.

При промяна в текста

Събитието При промяна в текста възниква, ако въведете или промените текст във входно поле.

При промяна в състоянието на обекта

Събитието При промяна в състоянието на обекта възниква, когато състоянието на елемента за управление бъде променено.

При фокусиране

Събитието При фокусиране възниква, когато елементът за управление получи фокуса.

При загуба на фокуса

Събитието При загуба на фокуса възниква, когато елементът за управление загуби фокуса.

При натиснат клавиш

Събитието При натиснат клавиш възниква, когато потребителят натисне клавиш докато фокусът е върху елемента за управление. Това събитие може да бъде свързано с макрос за проверка на въвежданите данни.

При отпуснат клавиш

Събитието При отпускане на клавиш възниква, когато потребителят отпусне клавиш докато фокусът е върху елемента за управление.

Когато мишката е вътре

Събитието Когато мишката е вътре възниква, когато курсорът на мишката е върху елемента за управление.

При местене на мишката с натиснат клавиш

Събитието При местене на мишката с натиснат клавиш възниква при плъзгане на мишката с едновременно натискане на клавиш. Например при плъзгане и пускане натискането на допълнителен клавиш може да определя режима (местене или копиране).

При преместване на мишката

Събитието При преместване на мишката възниква, когато курсорът на мишката се премести през елемента за управление.

При натиснат бутон на мишката

Събитието При натиснат бутон на мишката възниква, когато бъде натиснат бутонът на мишката докато курсорът й е върху елемента за управление.

Икона Бележка

Забележете, че това събитие се използва и за уведомяващи заявки за изскачащо контекстно меню на елемента за управление.


При отпуснат бутон на мишката

Събитието При отпуснат бутон на мишката възниква, когато бъде отпуснат бутонът на мишката докато курсорът й е върху елемента за управление.

Когато мишката е отвън

Събитието Когато мишката е отвън възниква, когато курсорът на мишката излезе извън елемента за управление.

Преди обновяване

Събитието „Преди обновяване“ възниква преди промененото от потребителя съдържание на елемента за управление да се запише в източника на данни. Свързаният макрос може например да предотврати това действие, като върне „FALSE“.

След обновяване

Събитието „След обновяване“ възниква след като промененото от потребителя съдържание на елемента за управление е било записано в източника на данни.

Преди връщане в начално състояние

Събитието Преди връщане в начално състояние възниква преди формулярът да бъде върнат в начално състояние. Свързаният макрос може например да предотврати това действие, като върне „FALSE“.

Формулярът се връща в начално състояние, ако се изпълни едно от следните условия:

  1. ако потребителят натисне бутон (в HTML), зададен като бутон за връщане в начално състояние;

  2. ако във формуляр, свързан с източник на данни, бъде създаден нов празен запис – например, може в посления запис да бъде натиснат бутонът следващ запис.

След връщане в начално състояние

Събитието След връщане в начално състояние възниква след като формулярът е бил върнат в начално състояние.