Общи

В раздела Общи можете да зададете общите свойства на елемент за управление от формуляр. Тези свойства се различават според вида на елемента за управление. Не всички от изброените по-долу свойства са налице за всички елементи за управление.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Елемент за управление - Общи

Отворете лентата с инструменти Елементи за управление или Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Елемент за управление - раздел Общи


Икона Бележка

Ако експортирате текущия документ – формуляр във формат HTML, се експортират подразбираните стойности на елементите за управление, а не текущите стойности. Подразбираните стойности се определят – според вида на елемента за управление – от свойството Стойност по подразбиране (например за текстови полета), Състояние по подразбиране (за полета за отметка и превключватели) и Избор по подразбиране (за списъчни полета).


URL

Въведете URL адрес за бутон от тип „Отваряне на документ или уебстраница“ в полето URL. Адресът ще бъде отворен, когато щракнете върху бутона.

Ако поставите курсора на мишката върху бутона в потребителски режим, URL адресът се показва като разширена подсказка, стига да не е въведен друг помощен текст.

URL на помощта

Задава етикет на пакет чрез синтаксиса на URL, който сочи към документ с помощна информация и може да се задейства с помощта на командата за помощ на полето. Потребителят може да отвори помощта за полето, като фокусира елемента за управление и натисне F1.

Автопопълване

Тя показва списък с въвеждани преди това данни, когато започнете да въвеждате в полето.

Брой редове

За комбинирани полета със свойсвото Падащ списък можете да задавате колко реда да се показват в падащия списък. За полета без настройката Падащ списък изобразяването ще бъде определено въз основа на размера на полето и на шрифта.

Бутон - брояч

Числовите полета, както и полетата за валута, дата и час могат да бъдат поставяни във формуляра като бутони – броячи.

Валутен символ

В поле за валута можете да дефинирате символа за валутата, като въведете знак или низ в свойството Валутен символ.

Вид на текста

Позволява ви да ползвате знаци за нов ред и форматиране в елемент за управление от рода на текстово поле или поле за етикет. За да въведете ръчно нов ред, натиснете клавиша Enter. За да въвеждате форматиран текст, изберете „На няколко реда с форматиране“.

Икона Внимание

Ако изберете типа текст „На няколко реда с форматиране“, не можете да обвържете този елемент за управление с поле в база от данни.


Икона Бележка

Това свойство се нарича „Многоредов вход“, когато става дума за текстова колона от табличен елемент за управление.


Видим

Определя дали елементът за управление се вижда в работен режим. В режим на проектиране елементите за управление са винаги видими.

Обърнете внимание, че ако това свойство има стойност „Да“ (както е по подразбиране), това не означава непременно, че елементът за управление ще се вижда на екрана. При определяне на видимостта му се прилагат и други ограничения. Например елемент за управление, поставен в скрит раздел в Writer, няма да се вижда никога, поне докато самият раздел не стане видим.

Ако свойството има стойност „Не“, елементът за управление ще бъде винаги скрит в работен режим.

По-старите версии на OpenOffice.org до 3.1 ще пренебрегват без предупреждение това свойство при отваряне на документи, в които то се използва.

Видим размер

Задава размера на плъзгащия се бутон в „мерни единици на стойността“. Например при стойност („Максимална стойност“ минус „Минимална стойност“) / 2 бутонът ще заема половината от лентата.

Ако зададете стойност 0, ширината на плъзгащия се бутон ще бъде равна на височината му.

Височина

Определя височината на елемента за управление.

Височина на редове

При таблични елементи за управление можете да въведете стойност за височината на редовете на таблицата. Ако желаете, можете да въведете стойност, последвана от валидна мерна единица, например 2 см.

Вкл./изкл.

Указва дали бутонът се държи като бутон за включване и изключване. Ако зададете стойност „Да“, можете да превключвате между състоянията „избран“ и „не избран“, като щракнете върху бутона или натиснете клавиша за интервал, докато бутонът е фокусиран. Бутоните в състояние „избран“ изглеждат „натиснати“.

Голяма стъпка

Задайте стойността, която да се прибави или извади, когато потребителят щракне извън бутона в лентата на плъзгача.

Графика

Бутоните с изображение имат свойство Графика. Свойството Графика задава пътя и името на файла, който желаете да се изобразява върху бутона. Ако изберете графичен файл с бутона ..., пътят и името автоматично ще се изпишат в текстовото поле.

Групов избор

Позволява избирането на повече от един елемент в списъчно поле.

Дата по подразбиране

Задава подразбираната дата.

Действие

Можете да използвате действията за навигация, за да създадете свои собствени бутони за навигация в база от данни.

Следващата таблица описва действията, които можете да припишете на бутон.

Действие

Описание

Няма

Не се извършва действие.

Подаване на формуляра

Изпраща данните, въведени в останалите полета – елементи за управление на текущия формуляр на адреса, зададен в Свойства на формуляр под заглавие URL.

Когато експортирате PDF файл, въведете URL в полето на свойството „URL“ на формуляра.

Изчистване на формуляра

Изчиства настройките на останалите полета на елементи за управление до подразбираните стойности (Състояние по подразбиране, Избор по подразбиране, Стойност по подразбиране).

Отваряне на документ/уебстраница

Отваря URL, зададен в свойството URL. Можете да използвате свойството Рамка, за да зададете рамка – местоназначение.

Първи запис

Насочва текущия формуляр към първия запис.

Предишен запис

Насочва текущия формуляр към предишния запис.

Следващ запис

Насочва текущия формуляр към следващия запис.

Последен запис

Насочва текущия формуляр към последния запис.

Съхраняване на запис

Съхранява текущия запис, ако е нужно.

Отмяна на въвеждане

Отменя промените в текущия запис.

Нов запис

Насочва текущия формуляр към вмъкнатия ред.

Изтриване на запис

Изтрива текущия запис.

Опресняване на формуляра

Презарежда най-скоро записаната версия на текущия формуляр.


Действия върху запис

Указва скриване или показване на елементите за действия в избрана лента за навигация. Елементите за действия са следните: Съхраняване на запис, Отмяна, Нов запис, Изтриване на запис и Опресняване.

Дробни позиции

В числови и валутни полета можете да задавате броя на цифрите, показвани вдясно от десетичната запетая.

Елементи на списъка

Моля, обърнете внимание на съветите относно управлението с клавиатура.

Предварително зададеният подразбиран елемент от списъка се въвежда в полето Избор по подразбиране.

Икона Бележка

Забележете, че елементите от зададения тук списък се включват във формуляра само ако в раздела Данни за свойството Вид на съдържанието е избрана възможността „Списък на стойностите“.


Ако желаете към базата от данни или получателя на уебформуляра да не се предават видимите в документа елементи на списъка, а други стойности, които не се виждат във формуляра, можете да зададете съответствие между елементите на списъка и друг списък със стойности. Последният се определя в раздела Данни. Изберете възможността „Списък на стойностите“ срещу Вид на съдържанието.След това въведете в Съдържание на списъка желаните стойности, които да бъдат приписани на съответните видими в документа елементи от списъка. Редът на стойностите в списъка е важен за правилното съответствие.

Икона Бележка

В документи на HTML елементите от списъка, въведен в раздела Общи съответстват на етикета <OPTION> на HTML, а елементите на списъка със стойности, въведен в раздела Данни срещу Съдържание на списъка, съответстват на етикета <OPTION VALUE=...>.


Закотвяне

Определя къде ще бъде закотвен елементът за управление.

Закъснение

Указва закъснението в милисекунди между повтарящите се събития. Повтарящи се събития възникват, когато щракнете върху бутон със стрелка или фона в лентата на плъзгач или върху бутоните за преминаване към друг запис в лента за навигация и задържите бутона на мишката натиснат известно време. Можете да въведете стойност, последвана от валидна единица за време, например 2 с или 500 мс.

Знак за парола

Ако потребителят въвежда парола, можете да определите какви знаци да се показват вместо въвежданите от него. В свойството Знак за парола въведете ASCII кода на желания знак. Можете да използвате стойности от 0 до 255.

Икона Съвет

Знаците и техните ASCII кодове можете да ги видите в диалоговия прозорец Специален знак (Вмъкване - Специален знак).


Избор по подразбиране

Указва елемента от списъчното поле, който е избран по подразбиране.

За нулиращ бутон свойството Избор по подразбиране дефинира състоянието на списъчното поле в случай, че потребителят активира бутона за нулиране.

За списъчно поле, съдържащо списък от стойности, можете да щракнете върху бутона ..., за да отворите диалоговия прозорец Избор по подразбиране.

В диалоговия прозорец Избор по подразбиране посочете елементите, които желаете да бъдат избрани при отваряне на формуляра.

Име

Всеки елемент за управление има свойство Име, чрез което може да бъде идентифициран. Името се показва в навигатора на формуляри и позволява елементът за управление да бъде цитиран в макрос. Подразбираните настройки включват готово име, образувано от етикета и номера на полето.

Икона Бележка

Ако работите с макроси, уверете се, че имената на елементите за управление са уникални.


Името служи и за групиране на различни елементи за управление, образуващи функционална група, например бутони за избор. За тази цел дайте едно и също име на всички членове на групата – елементите за управление с еднакви имена образуват група. Групираните елементи за управление могат да бъдат обозначени визуално чрез групираща рамка.

Кант

В елементи за управление, които имат рамка, можете да зададете вида на канта чрез свойството Кант. Можете да избирате измежду „Без рамка“, „Релефен“ или „Плосък“.

Лента за навигация

Указва дали да се показва лента за навигация в долния край на табличен елемент за управление.

Макс. дължина на текста

В текстови и комбинирани полета можете да зададете максималния брой на знаците, които може да въведе потребителят. Ако това свойство не е уточнено, се подразбира стойност нула.

Ако елементът за управление е свързан с база от данни и дължината на текста трябва да бъде възприета от дефиницията на полето в базата от данни, не трябва да я въвеждате тук. Настройките се взимат от базата от данни само ако свойството не е било изрично дефинирано (състояние „не е дефинирано“).

Максимален час

Определя най-късния час, който потребителят може да въведе.

Максимална дата

Определя най-късната дата, която потребителят може да въведе.

Максимална стойност

За числови и валутни полета можете да задавате максималната стойност, която потребителят може да въведе.

Максимална стойност

Определя максималната стойност на елемент за управление – плъзгач.

Малка стъпка

Задайте стойността, която да се прибави или извади, когато потребителят щракне върху икона със стрелка в лентата на плъзгача.

Маркер на запис

Указва дали първата колона се показва с етикети на редове, като текущият запис се отбелязва със стрелка.

Маска за редактиране

Задавайки знаков код в поле с маска можете да определите какво е в състояние да въвежда потребителят в съответното поле.

Дължината на маската за редактиране определя възможния брой позиции във въвежданите данни. Ако потребителят въведе знаци, които не съответстват на маската за редактиране, входните данни ще бъдат отхвърлени при напускане на полето. При дефинирането на маската за редактиране можете да ползвате следните знаци:

Знак

Значение

L

Текстова константа. Тази позиция не може да бъде редактирана. Показваният знак ще бъде взет от съответната позиция на маската – образец.

a

Могат да се въвеждат малки и главни букви. Главните букви не се преобразуват в малки.

A

Могат да се въвеждат главни букви. Ако бъде въведена малка буква, тя се превръща автоматично в главна.

c

Могат да се въвеждат малки и главни букви и цифри. Главните букви не се преобразуват в малки.

C

Могат да се въвеждат главни букви и цифри. Ако бъде въведена малка буква, тя се превръща автоматично в главна.

N

Могат да се въвеждат само цифри от 0 до 9.

x

Могат да се въвеждат всички печатаеми знаци.

X

Могат да се въвеждат всички печатаеми знаци. Ако бъде въведена малка буква, тя се преобразува автоматично в главна.


Например за маската – образец „__.__.2000“ дефинирайте маска за редактиране „NNLNNLLLLL“, така че потребителят да може да въвежда само четири цифри при въвеждане на дата.

Маска – образец

В полетата с маска можете да зададете маска – образец. Тя съдържа начални стойности за формуляра и винаги се вижда след изтеглянето му. Чрез знаковите кодове в маската за редактиране можете да определите какво потребителят е в състояние да въвежда в полето.

Икона Бележка

Дължината на маската – образец трябва да съответства на дължината на маската за редактиране. Ако не е така, маската за редактиране или се отрязва, или се запълва с интервали до края на дължината си.


Мащаб

Преоразмерява изображението, за да го побере в размера на елемента за управление.

Минимален час

Определя най-ранния час, който потребителят може да въведе.

Минимална дата

Определя най-ранната дата, която потребителят може да въведе.

Минимална стойност

За числови и валутни полета можете да зададете минимална стойност, така че потребителят да не може да въведе по-малка стойност от нея.

Минимална стойност

Определя минималната стойност на елемент за управление – плъзгач.

Навигация

Указва скриване или показване на навигационните елементи в избрана лента за навигация. Навигационните елементи са следните: Първи запис, Предишен запис, Следващ запис, Последен запис.

Надпис

Свойството Надпис задава надписа на елемента за управление, който се показва във формуляра. То определя и видимия надпис или заглавието на колона във формуляри с таблични елементи за управление.

Когато създадете нов елемент за управление, той по подразбиране се надписва с описанието, зададено в свойството Име. Надписът съдържа името на елемента за управление и номера му (например CommandButton1). Чрез свойството Надпис можете да зададете друго описание на елемента за управление, което отразява действието му. Променете тази стойност, за да припишете на елемента разбираем надпис, който да се показва пред потребителя.

За да създадете заглавие от няколко реда, отворете комбинираното поле чрез бутона със стрелка. Можете да въведете нов ред, като натиснете Shift++Enter.

Икона Бележка

Свойството Надпис се използва само за надписване на елемент от формуляра в интерфейса, видим за потребителя. Ако работите с макроси, имайте предвид, че по време на изпълнение елементът за управление винаги се посочва чрез свойството Име.


Обхождане с Tab

Свойството Обхождане с Tab определя дали полето на елемент за управление може да бъде избрано с клавиша Tab. Налице са следните възможности:

Не

При използване на клавиша Tab фокусът прескача елемента за управление.

Да

Елементът за управление може да бъде избран с клавиша Tab.


Ориентация

Превключва между хоризонтална и вертикална ориентация на плъзгач или бутон – брояч.

Падащ списък

Поле със свойството „падащ списък“ има допълнителен бутон със стрелка, който отваря списък с готови стойности за въвеждане при щракване с мишката. В свойството Брой редове можете да зададете колко реда да се показват в падащия списък. Комбинираните полета могат да имат свойството „падащ списък“.

Комбинираните полета, вмъкнати като колони в табличен елемент за управление, по подразбиране винаги имат падащи списъци.

Печата се

Указва дали полето на елемента за управление да присъства в разпечатката на документа.

Плъзгач

Добавя към текстово поле зададения от вас вид лента с плъзгач.

Повтаряне

Указва дали действието на елемент за управление като например бутон – брояч се повтаря, когато щракнете върху него и задържите бутона на мишката натиснат.

Подравняване / Подравняване на графика

Възможностите са подравняване са отляво, отдясно и центрирано. Те са достъпни за следните елементи:

  1. Заглавия на полета за етикет

  2. Съдържание на текстови полета

  3. Съдържание на полета от таблица в колоните на табличен елемент за управление

  4. Графика или текст в бутон

    Икона Бележка

    Настройката Подравняване за бутоните се нарича Подравняване на графика.


Подразбиран бутон

Свойството Подразбиран бутон указва дали съответният бутон ще бъде задействан, когато натиснете клавиша Return. Ако отворите диалоговия прозорец или формуляра и не предприемете друго действие, бутонът с това свойство ще се подразбира.

Икона Бележка

Това свойство трябва да бъде приписано на един единствен бутон в целия документ.


Когато ползвате уебформуляри, може да срещнете това свойство в маски за търсене. Това са маски за редактиране, съдържащи текстово поле и бутон „Вид на подаването“. Търсеният текст се задава в текстовото поле, а натискането на бутона стартира търсене. Ако бутонът е зададен като подразбиран, можете да започнете търсене и като просто натиснете Enter след въвеждане на търсения текст.

Поемане на фокуса при щракване

Ако зададете „Да“ за това свойство, бутонът ще се фокусира, когато щракнете върху него.

Позициониране

Указва скриване или показване на позициониращите елементи в избрана лента за навигация. Позициониращите елементи са следните: Етикет на запис, Позиция на запис, Етикет за броя записи, Брой на записите.

ПозицияX

Задава относителната позиция на елемента по X спрямо котвата.

ПозицияY

Задава относителната позиция на елемента по Y спрямо котвата.

Поле за етикет

Задава източника за етикета на елемента за управление. Текстът на полето за етикет ще бъде използван вместо името на полето в базата от данни, например в навигатора на полета, диалоговия прозорец Търсене и като име на колона в табличен изглед.

За да определите един знак от етикета като мнемонично означение, така че потребителят да може да задейства елемента за управление като натисне този знак върху клавиатурата, вмъкнете тилда (~) пред съответния знак в етикета.

При работа с превключватели като поле за етикет може да се използва само текстът на групираща рамка. Този текст се прилага върху всички превключватели от една и съща група.

Ако щракнете върху бутона ... до текстовото поле, ще видите диалоговия прозорец Избор на поле за етикет. Изберете етикет от списъка.

Отметнете полето Без назначение, за да премахнете връзката между елемент за управление и приписаното му поле за етикет.

Помощен текст

Позволява въвеждането на помощен текст, който да се показва като подсказка на елемента за управление. Подсказката показва текста в потребителски режим, когато показалецът на мишката застане върху елемента за управление.

За бутоните от тип URL текстът се показва като разширена подсказка вместо URL адреса, зададен в свойството URL.

Помощен текст

Във всеки елемент за управление можете да зададете допълнителна информация или описание. Това свойство помага на програмиста да запази допълнителна информация, която да бъде използвана в програмния код. То може да се използва например за променливи или други параметри за изчисления.

Превъртане с колелцето

Определя дали стойността се сменя, когато потребителят върти колелцето на мишката. Никога: стойността не се променя. При фокус: (по подразбиране) стойността се променя, ако елементът за управление е фокусиран и посочен, когато колелцето се завърти. Винаги: стойността се променя, когато елементът е посочен и колелцето се завърти, независимо къде е фокусът.

Пренасяне по думи

Показва текста на повече от един ред. Позволява ви да ползвате знаци за нов ред в текстово поле, за да можете да въведете няколко реда текст. За да започнете ръчно нов ред, натиснете клавиша Enter.

Разделител за хилядите

В полета за числа и парични суми можете да укажете дали да се показват разделители на хилядите.

Размер на иконите

Указва дали иконите в избрана лента за навигация да са малки или големи.

Разрешен

Ако елемент за управление има свойството „Разрешен“ (Да), потребителят на формуляра може да използва полето на елемента. Ако свойството е изключено (Не), полето няма да е раазрешено и ще бъде показано в сиво.

Рамка

Също така, можете да зададете целевата рамка за показване на URL, който желаете да се отвори при щракване върху бутон с приписано действие Отваряне на документ или уебстраница).

Ако щракнете върху полето, можете да изберете от списъка възможност, която указва в коя рамка да се зареди следващият документ. Възможни са следните алтернативи:

Стойност

Значение

_blank

Следващият документ се създава в нова празна рамка.

_parent

Следващият документ се създава в родителската рамка. Ако няма такава, документът се създава в същата рамка.

_self

Следващият документ се създава в същата рамка.

_top

Следващият документ се създава в прозорец от най-горно ниво, т.е. най-външната рамка в йерархията. Ако текущата рамка е такъв прозорец, документът се създава в нея.


Икона Бележка

Свойството Рамка важи за формуляри във формат HTML, но не и за формуляри към бази от данни.


Ред на обхождане

Свойството Ред на обхождане определя реда, в който се фокусират елементите за управление при натискане на клавиша Tab. Във формуляр, съдържащ няколко елемента за управление, при натискане на Tab фокусът преминава към следващия елемент. Чрез Ред на обхождане можете да зададете реда, в който се премества фокусът.

Икона Бележка

Свойството Ред на обхождане не е достъпно за скрити елементи за управление. Ако желаете, можете да задавате това свойство и за бутони и полета с изображения, така че да можете да ги избирате с клавиша Tab.


При създаване на формуляр на добавяните към него елементи за управление автоматично се приписват индекси. Всеки следващ елемент получава индекс, по-голям от предходния с 1. Ако промените индекса на елемент за управление, индексите на останалите се обновяват автоматично. Елементите, които не могат да бъдат фокусирани (Обхождане с Tab = Не) също получават стойности. Те обаче се пропускат при използване на клавиша Tab.

Освен това можете лесно да зададете индексите на различните елементи за управление в диалоговия прозорец Ред на обхождане.

Само за четене

Свойството Само за четене може да бъде приписвано на всички елементи за управление, в които потребителят може да въвежда текст. Ако присвоите това свойство на поле с изображение, което използва графика от база от данни, потребителят няма да може да вмъква нови графики в базата от данни.

Символ преди числото

Определя дали символът за валута се изписва преди или след числото при използване на полета за валута. По подразбиране символът се показва след числото.

Скриване на избора

Указва дали текстът, избран в елемента за управление, остава избран, когато фокусът напусне елемента. Ако за Скриване на избора зададете „Не“, избраният текст остава избран и когато фокусът вече не е върху съдържащия текста елемент за управление.

Стил

Указва дали полетата за отметка и бутоните за избор се показват релефни (по подразбиране) или плоски.

Стойност

В скрит елемент за управление срещу Стойност можете да въведете данните, наследявани от елемента. Те ще бъдат предадени при изпращане на формуляра.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност на елемента за управление. Поразбираната стойност ще бъде въведена например при отваряне на формуляра.

За нулиращ бутон свойството Стойност по подразбиране дефинира състоянието на елемента за управление в случай, че потребителят активира бутона за нулиране.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност за плъзгача.

Строго форматиране

В полетата на елементи за управление, които приемат форматирано съдържание (дата, час и т.н.) може да укажете проверка на формата. Ако бъде активирана функцията Строго форматиране (Да), ще бъдат приемани само разрешените знаци. Например в поле за дата ще бъдат приемани само числа и разделители за дата, а всички букви, въвеждани от клавиатурата, ще бъдат пренебрегвани.

Стъпка за повиш./понижаване

Определя интервалите, добавяни или изваждани при всяко задействане на брояча.

Стъпка на стойността

В полета – броячи за числа или валута можете да задавате интервали за стойността. Ползвайте бутоните със стрелки на полето – брояч, за да увеличавате или намалявате стойността.

Състояние по подразбиране

Указва дали даден бутон за избор или поле за отметка е избрано по подразбиране.

За нулиращ бутон можете да дефинирате състоянието на елемента за управление, в случай, че потребителят активира бутона за нулиране.

При групирани полета за избор състоянието на групата, съответстващо на подразбираното състояние, се определя от свойството Състояние по подразбиране.

Текст по подразбиране

Задава подразбирания текст за текстово или комбинирано поле.

Текстовият ред завършва с

При текстови полета можете да избирате кода за край на ред, който да бъде използван при записването на текст в колона на база от данни.

Трипозиционен

Указва дали поле за отметка може да представя и стойности ZERO в свързана база от данни освен стойностите TRUE и FALSE. Тази функция е достъпна само ако базата от данни допуска три състояния: TRUE, FALSE и ZERO.

Икона Бележка

Свойството Трипозиционен е дефинирано само за формуляри на бази от данни, не и за формуляри във формат HTML.


Филтриране/сортиране

Указва скриване или показване на филтриращите и сортиращите елементи в избрана лента за навигация. Филтриращите и сортиращите елементи са следните: Възходящо сортиране, Низходящо сортиране, Сортиране, Автоматичен филтър, Подразбиран филтър, Прилагане на филтър, Нулиране на филтър/сортиране.

Фонов цвят

В повечето елементи за управление можете да задавате фонов цвят на полето. Ако щракнете върху Фонов цвят, ще се отвори списък, в който можете да избирате измежду различни цветове. Възможността „По подразбиране“ означава използване на системната настройка. Ако желаният цвят не е сред изброените, щракнете върху бутона ..., за да зададете цвят в диалоговия прозорец Цвят.

Формат на датата

В полетата за дата можете да определите формата за изписването й.

Икона Бележка

Всички полета с формат (дати, часове, валута, числа) се форматират автоматично с избрания формат в момента, когато ги напуснете, независимо от начина на въвеждане на данните.


Формат на часа

Можете да дефинирате желания формат за изписване на часа.

Форматиране

Задава кода за формат на елемента за управление. Щракнете върху бутона ..., за да изберете код на формат.

Цвят на канта

Задава цвета на канта в елементи за управление, чието свойство Кант има стойност „Плосък“.

Цвят на символите

Определя цвета на символите в елементите за управление, например стрелките в лента с плъзгач.

Час по подразбиране

Задава подразбирания час.

Ширина

Задава ширината на колона в табличен елемент за управление в единиците, зададени в настройките на модула на LibreOffice. Ако желаете, можете да въведете стойност, последвана от валидна мерна единица, например 2 см.

Ширина

Определя ширината на елемента за управление.

Шрифт

За елементи за управление, съдържащи видим текст или надпис можете да изберете екранния шрифт, който желаете да бъде използван. За да отворите диалоговия прозорец Шрифт, щракнете върху бутона .... Избраният шрифт ще бъде използван за показване имената на елементите за управление и данните в табличните елементи за управление.