Специални съвети относно елементите за управление – таблици

Можете да настроите табличните елементи за управление да показват записите по желания от вас начин. С други думи, можете да посочите полета за изобразяване или редактиране на данни както във формуляр на база от данни.

В елемент за управление – таблица са допустими следните полета: текстово поле, поле за дата, час или валута, числово поле, поле с маска, поле за отметка и комбинирано поле. За комбинирани полета с час и дата автоматично се създават по две колони.

Броят на избраните редове, ако има такива, се изписва в скоби след общия брой на записите.

За да вмъкнете колони в табличен елемент за управление, щракнете в заглавията на колоните и отворете контекстното меню. Налице са следните команди:

Вмъкване на колона

Извиква подменю за избиране на поле с данни, което да бъде включено в табличния елемент за управление.

Конфигуриране на табличния елемент за управление чрез плъзгане и пускане: отворете браузъра за източници на данни и плъзнете желаните полета от него върху заглавията на колони в табличния елемент за управление. Ще бъдат създадени колони с подразбираните настройки.

Замяна с

Отваря подменю за избор на поле с данни, което да замени избраното в табличния елемент за управление.

Изтриване на колони

Изтрива избраната в момента колона.

Колона

Отваря диалоговия прозорец за свойствата на избраната колона.

Скриване на колони

Скрива избраната колона. Свойствата й не се променят.

Показване на колони

Извиква подменю, в което можете да изберете кои колони да се покажат отново. За да се покаже само една колона, щракнете върху името й. Ще виждате само първите 16 скрити колони. Ако има повече скрити колони, изберете командата Още, за да извикате диалоговия прозорец Показване на колони.

Още

Извиква диалоговия прозорец Показване на колони.

В диалоговия прозорец Показване на колони можете да изберете кои колони да се показват. Задръжте клавиша Shift или , за да изберете няколко елемента.

Всички

Щракнете върху Всички, ако желаете да се виждат всички колони.

Работа с таблични елементи за управление само с клавиатурата

Ако ползвате само клавиатурата за обхождане на елементите за управление в документа, ще откриете една разлика спрямо другите видове елементи за управление: клавишът Tab не премества курсора в следващия елемент за управление, а в следващата колона на таблицата. Натиснете +Tab, за да преминете към следващия елемент за управление, или Shift++Tab, за да преминете към предходния.

За да преминете в специалния режим за редактиране само с клавиши в табличен елемент за управление:

Документът – формуляр трябва да бъде в режим на проектиране.

  1. Натиснете +F6, за да изберете документа.

  2. Натиснете Shift+F4, за да изберете първия елемент за управление. Ако табличният елемент за управление не е първият, натискайте Tab, докато го изберете.

  3. Натиснете Enter, за да преминете в режим на редактиране. Манипулаторите се показват по-навън от ръбовете на елемента за управление.

  4. В режима на редактиране можете да отворите контекстното меню на този режим, натискайки Shift+F10.

  5. Ако желаете да редактирате колони, натиснете Shift+интервал, за да преминете в режим на редактиране на колони. След това можете да подреждате колоните с +клавишите със стрелки. Клавишът Delete изтрива текущата колона.

  6. Натиснете Escape за изход от режима на редактиране.