Експортиране като PDF

Записва текущия файл във формат PDF (Portable Document Format) версия 1.4. PDF файлът може да бъде разглеждан и отпечатван на всяка платформа с оригиналното си форматиране, стига да е инсталиран софтуер, който го поддържа.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF.

Икона

Директно експортиране в PDF


Раздел Общи

Област

Задава настройките за експортиране на страниците, включени в PDF файла.

Всички

Експортира всички дефинирани области за печат. Ако няма дефинирани такива, то се експортира целият документ.

Страници

Експортира страниците, които зададете в полето.

За да експортирате диапазон от страници, задайте ги така: 3-6. За да експортирате отделни страници, посочете ги така: 7;9;11. Ако искате, можете да експортирате комбинация от диапазони и отделни страници, например 3-6;8;10;12.

Избор

Експортира избраното.

Изображения

Задава настройките за експортиране към PDF за картинките в документа.

Икона Бележка

Изображенията във формат EPS с вградени мостри се експортират само като мостри. Изображенията в този формат без вградени мостри се експортират като празни запазени места.


Компресия без загуба

Избира компресия на изображенията без загуба. Всички пиксели се запазват.

Компресия JPEG

Избира компресия JPEG за изображнеията. С високо ниво на качество се запазват почти всички пиксели. С ниско ниво на качество някои пиксели се губят и се появяват дефекти, но размерът на файла намалява.

Качество

Въведете нивото на качеството за компресията JPEG.

По-малка разделителна способност

Указва предискретизиране или смаляване на изображенията до по-малко пиксели на инч.

Изберете целевата разделителна способност на изображенията.

Общи

Задава общите настройки за експортиране на PDF.

Хибриден PDF (вграждане на ODF файл)

Тази настройка ви позволява да експортирате документа като .pdf файл, съдържащ два файлови формата: PDF и ODF. Във визуализаторите на PDF той работи като обикновен .pdf файл и остава напълно редактируем в LibreOffice.

Архивен PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Преобразува към формата PDF/A-1a – файлов формат за дългосрочно съхранение на електронни документи. Всички шрифтове, използвани в документа източник, ще бъдат вградени в създадения PDF файл. Ще бъдат записани етикети на PDF.

Структуриран PDF

Указва записване на етикети в PDF. Това може да увеличи драстично размера на файла.

PDF файловете с етикети съдържат информация за структурата на съдържанието на документа. Това може да помогне за изобразяване на документа в устройства с различни екрани и при работа с екранен четец.

Експортиране на показалци

Указва експортиране на показалци от документи на Writer като показалци в PDF. Създават се показалци за всички абзаци от плана (Инструменти - Номерация на глави) и за всички записи от таблицата на съдържанието, на които сте приписали хипервръзки в документа източник.

Експортиране на коментари

Указва експортиране на коментарите от документи на Writer и Calc като бележки в PDF.

За да експортирате коментарите в документи на Writer както се виждат в LibreOffice, изберете - LibreOffice Writer - Печат и изберете настройката В полетата в областта Коментари. Експортираните страници ще бъдат смалени и коментарите ще бъдат поставени в полетата им.

Създаване на PDF формуляр

Изберете, за да създадете формуляр във формат PDF. Той може да бъде попълнен и отпечатан от потребителя на документа във формат PDF.

Формат за изпращане

Изберете формата за изпращане на попълнени формуляри от PDF файла.

Изберете формата на данните, които ще получите от подателя: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML или XML.

Тази настройка замества свойството URL на елемента за управление, което сте задали в документа.

Разрешени са дублирани имена на полета

Позволява ви да използвате едно и също име за няколко полета в генерирания PDF файл. Ако е изключено, полетата ще бъдат експортирани с генерирани уникални имена.

Експортиране на автоматичните празни страници

Ако е включено, в PDF файла се експортират автоматично вмъкнатите празни страници. Това е най-добре, ако ще го отпечатвате двустранно. Пример: в книга абзацният стил за глава е настроен да започва винаги на страница с нечетен номер. Ако предишната глава завършва на нечетна страница, LibreOffice вмъква празна четна страница. Тази настройка определя дали въпросната четна страница да се експортира, или не.

Използване на референтни XObjects

Тази настройка определя как PDF изображенията се експортират обратно в PDF. Ако е изключена, в резултата се включва първата страница на PDF данните. При експортирането се обединяват използваните изображения, шрифтове и други ресурси. Това е сложна операция, но резултатът може да се разглежда в различни визуализатори. Ако е изключена, се използват референтни XObject маркери: това е проста операция, но визуализаторите трябва да поддържат този вид маркери, за да показват векторни изображения. Иначе във визуализатора се показва заместващо изображение.

Раздел Начален изглед

Панели

Само страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва само съдържанието на страниците.

Показалци и страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва палитра с показалци и съдържанието на страниците.

Миниатюри и страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва палитра с мниатюри и съдържанието на страниците.

Начална страница

Изберете, за да се показва дадената страница, когато потребителят отвори PDF файла.

Увеличение

По подразбиране

Изберете за генериране на PDF файл, който показва съдържанието на страниците без увеличение. Ако четецът е конфигуриран по подразбиране да използва коефициент на мащабиране, страницата ще се покаже с този коефициент.

Побиране в прозореца

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страницата с такова увеличение, че да се побере изцяло в прозореца на четеца.

Побиране по ширина

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страницата с такова увеличение, че да се побере по ширина в прозореца на четеца.

Побиране на видимите елементи

Изберете за генериране на PDF файл, който показва текста и графиката в страницата с такова увеличение, че да се поберат по ширина в прозореца на четеца.

Мащаб

Задайте коефициент на мащабиране, който да бъде използван, когато потребителят отвори PDF файла.

Подредба на страниците

По подразбиране

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците според настройката на четеца за подредба.

Една страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците една по една.

Непрекъсната

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците в непрекъсната вертикална колона.

Непрекъсната, по две страници

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците една до друга в непрекъсната колона. При повече от две страници първата се показва отдясно.

Първата страница е лява

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците една до друга в непрекъсната колона. При повече от две страници първата се показва отляво. Трябва да разрешите поддръжката за сложни писмености в раздела Езикови настройки - Езици на диалоговия прозорец Настройки.

Раздел Потребителски интерфейс

Настройки на прозореца

Размер според началната страница

Изберете за генериране на PDF файл, чиято начална страница се показва изцяло в прозореца.

Центриране на прозореца в екрана

Изберете за генериране на PDF файл, който се показва в прозорец на четеца в средата на екрана.

Отваряне в режим на цял екран

Изберете за генериране на PDF файл, който се показва в прозорец на четеца върху целия екран пред всички останали прозорци.

Показване заглавието на документа

Изберете за генериране на PDF файл, който се показва със заглавието на документа, изписано в заглавната лента на четеца.

Настройки на потребителския интерфейс

Скриване на лентата с менюта

Изберете за скриване лентата с менюта на четеца, когато документът е активен.

Скриване на лентата с инструменти

Изберете за скриване лентата с инструменти на четеца, когато документът е активен.

Скриване на елементите за управление на прозореца

Изберете за скриване на елементите за управление на четеца, когато документът е активен.

Преходи

Ефекти при преход между кадрите

Указва експортиране на ефектите на преход между кадри в Impress като съответни ефекти на PDF.

Показалци

Показалци от всички нива

Изберете за показване на показалците от всички нива, когато четецът отвори PDF файла.

Видими показалци до ниво

Изберете за показване на показалците до избраното ниво, когато четецът отвори PDF файла.

Раздел Връзки

Задайте настройките за експортиране на показалци и хипервръзки в документа.

Експорт на показалци като наименувани местоназначения

Показалците (целите на препратки) в PDF файлове могат да се задават като правоъгълни области. Освен това показалците към наименувани обекти могат да се задават с имената им. Отметнете полето, за да експортирате имената на обекти в документа като валидни цели на показалци. Това ви позволява да посочвате обектите по име от други документи.

Преобразуване на обръщенията към документи в PDF

Отметнете полето, за да преобразувате URL адресите, сочещи други ODF файлове, към PDF файлове със същото име. В съответните URL разширенията .odt, .odp, .ods, .odg и .odm ще бъдат заместени с .pdf.

Експорт на относителни URL спрямо файловата система

Отметнете полето, за да експортирате URL адресите към други документи като относителни URL във файловата система. Вижте "относителни хипервръзки" в помощта.

Връзки между документи

Задайте как да се обработват хипервръзките от PDF файла към други файлове.

Режим по подразбиране

Връзките от вашия документ на PDF към други документи ще бъдат обработвани както е зададено в операционната система.

Отваряне с приложение за преглед на PDF

Връзките между документи ще бъдат отваряни с приложението за четене на PDF, което показва документа в момента. То трябва да е в състояние да обработва файлове от типа, посочен в хипервръзката.

Отваряне с интернет браузър

Връзките между документи ще бъдат отваряни с браузъра за Интернет. Той трябва да е в състояние да обработва файлове от типа, посочен в хипервръзката.

Раздел Сигурност

Задаване на пароли

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец, в който да въведете паролите.

Можете да зададете парола, която да се изисква за разглеждане на PDF документа. Можете да зададете и допълнителна парола, която позволява на разглеждащия да редактира и/или печата документа.

Печатане

Не е разрешено

Не е разрешен печат на документа.

Ниска разделителна способност (150 dpi)

Документът може да бъде отпечатван само с ниска разделителна способност (150 dpi). Не всички четци за PDF спазват тази настройка.

Висока разделителна способност

Документът може да бъде отпечатван с висока разделителна способност.

Промени

Не е разрешено

Не са разрешени промени в съдържанието.

Вмъкване, изтриване, и завъртане на страници

Разрешено е само вмъкване, изтриване и въртене на страниците.

Попълване на формулярни полета

Разрешено е само попълването на полета от формуляри.

Коментиране, попълване на формулярни полета

Разрешено е само коментиране и попълване на полета във формуляри.

Всичко освен извличане на страници

Разрешени са всички промени освен извличането на страници.

Разрешено копиране на съдържанието

Изберете, за да разрешите копирането на съдържание в клипборда.

Текстът е достъпен за инструменти за достъпност

Изберете, за да разрешите достъп до текста на инструментите за достъпност.

Раздел Цифрови подписи

Този раздел съдържа настройките, свързани с експортиране на цифрово подписан PDF.

Цифровите подписи се използват за удостоверяване, че PDF файлът наистина е създаден от оригиналния автор (т.е. от вас) и не е бил променян от момента на подписването.

Експортирането на PDF с подписи използва ключовете и сертификатите X.509, които вече се съхраняват в подразбираното хранилище за ключове или на смарткарта.

При използване на смарткарта тя трябва да бъде конфигурирана за употреба чрез хранилището за ключове. Това обикновено се прави по време на инсталиране на софтуера й.

PDF документите да се подписват с този сертификат

Позволява ви да изберете кой сертификат да се използва за подписване при това експортиране в PDF.

Избор

Отваря диалоговия прозорец Избор на сертификат.

Показват се всички сертификати в избраното хранилище за ключове. Ако то е защитено с парола, ще бъдете запитани за нея. При работа със смарткарта, защитена с PIN, ще трябва да въведете и него.

Изберете сертификата, който да се използва за цифровия подпис на експортирания PDF файл, после натиснете OK.

Всички останали полета в раздела Цифрови подписи стават достъпни само след избиране на сертификат.

Парола за сертификата

Въведете паролата, която защитава частния ключ, свързан с избрания сертификат. Обикновено това е паролата на хранилището за ключове.

Икона Бележка

Ако паролата на хранилището за ключове вече е била въведена в диалога Избор на сертификат, то може вече да е отключено и да не изисква повторното й въвеждане. За всеки случай обаче я въведете.


Икона Внимание

При използване на смарткарта въведете PIN кода й тук. Някои драйвери за смарткарти изискват въвеждането му отново преди подписване. Това е неудобно, но по този начин работят смарткартите.


Местоположение, Информация за контакт, Причина

Тези три полета ви позволяват при желание да въведете допълнителна информация за цифровия подпис, който ще бъде приложен върху PDF файла (къде, от кого и защо е създаден). Тя ще бъде вградена в съответните полета на PDF и ще е видима за всеки, който преглежда файла. Всяко от полетата може да бъде оставено празно.

Услуга за времеви печати

Позволява ви при желание да изберете URL на услуга за времеви печати (TSA).

При подписването на PDF от услугата ще бъде получен времеви печат с цифров подпис, който се вгражда в подписа на документа. Този времеви маркер (RFC 3161) ще позволи на всекиго, преглеждащ документа, да провери кога е бил подписан.

Списъкът с URL на услуги за времеви печати се управлява чрез - LibreOffice - Сигурност - Услуги за времеви печати (TSA).

Ако не е избран URL на услуга за времеви печати (така е по подразбиране), подписът няма да включва времеви печат, а ще използва текущия час от локалния компютър.

Бутон Експортиране

Експортира текущия файл във формат PDF.