Работа с динамичната лента

Динамичната лента е нов начин за показване на командните икони, позволяващ по-бърза работа.

Икона Внимание

Тази функционалност е експериментална и може да предизвика грешки или да се държи по неочакван начин. За да я включите все пак, изберете - LibreOffice - Разширени и отметнете Разрешаване на експериментални възможности.


По подразбиране командите на LibreOffice са групирани в каскадни менюта и ленти с инструменти, пълни с икони.

Динамичната лента организира иконите и останалите контроли по различен начин, заменяйки правите редици от икони с контекстно групирани команди.

В динамичната лента често използваните команди са групирани така, че да ги намирате по-бързо, вместо да търсите из подменютата и лентите с инструменти.

Динамичната лента е налице в Writer, Calc и Impress. Вече има няколко варианта за оформление на потребителския интерфейс. Две от командите в менюто Изглед управляват самата динамична лента: Оформление на лентите с инструменти и Динамична лента.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Оформление на лентите с инструменти - Динамична лента.


Оформления на потребителския интерфейс

Подменюто „Оформление на лентите с инструменти“ определя кои елементи на интерфейса се виждат. Достъпни са следните оформления:

Когато потребителят активира допълнителни ленти с инструменти, това се записва в профила му. Така при връщане в режима „Динамична лента“ всички ленти с инструменти, зададени като видими, ще се покажат отново.

Налични режими на динамичната лента

Икона Бележка

В режима „С раздели“ лентата с менюта по подразбиране е скрита. За да я покажете, щракнете върху иконата „≡“ в горния ляв ъгъл на екрана и изберете Лента с менюта.


Икона Съвет

Размерът на иконите в динамичната лента се задава в списъка Инструменти - Настройки - LibreOffice - Изглед - Динамична лента.


Икона Бележка

Динамичната лента не може да се персонализира.


Икона Внимание

Текущата реализация (LibreOffice 6.1) на динамичната лента е обща за модулите Writer, Calc и Impress. Промяна в динамичната лента в един модул ще повлияе върху нея в другите модули.