Позиция

Задава отстъпа, разредката и подравняването за списък с номера или водачи.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Водачи и номерация. Отворете раздела Позиция


Икона Бележка

Разделът Позиция изглежда различно за документи с новите атрибути за позиция и отстояния, въведени в OpenOffice.org 3.0 (и използвани във всички версии на LibreOffice), и за документи със старите атрибути от версиите преди 3.0. В новата версия се показват полетата „Номерът е следван от“, „Подравняване на номерата“, „Подравняване спрямо“ и „Отстъп от“. В старата версия, която можете да видите за стар списък с номера или водачи, се показват полетата „Отстъп“, „Ширина на номерация“, „Минимално разстояние между номерата и текста“ и „Подравняване на номерата“.


Ниво

Изберете нивото или нивата, които желаете да промените.

Номерът е следван от

Изберете какво да следва след номера: табулатор, интервал, край на ред или нищо.

на

Ако изберете табулатор, можете да въведете неотрицателна стойност за позицията му.

Подравняване на номерата

Задайте подравняването на символите за номериране в списъка. Изберете „Отляво“, за да подравните началото на символа за номериране точно върху позицията „Подравняване спрямо“. Изберете „Отдясно“, за да подравните края на символа с позицията „Подравняване спрямо“. Изберете „Центрирано“, за да центрирате символа около позицията „Подравняване спрямо“.

Икона Бележка

Настройката Подравняване на номерата не променя подравняването на абзаца.


Подравняване спрямо

Въведете разстоянието от лявото поле на страницата, спрямо което да се подравнява символът за номерация.

Отстъп от

Въведете разстоянието от лявото поле на страницата до началото на всички редове след първия в номерирания абзац.

Отстъп

Въведете големината на празното пространство между лявото поле на страницата (или левия край на текстовия обект) и левия край на символа за номериране. Ако текущият абзацен стил съдържа отстъп, зададената стойност се добавя към отстъпа.

Относителен

Отстъпът на текущото ниво е относителен спрямо този на предишното ниво в йерархията.

Ширина на номерация

Въведете големината на празното пространство между левия край на символа за номериране и левия край на текста.

По подразбиране

Връща подразбираните стойности на отстъпа и разстоянията.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.