Настройки

Задава настройките за форматиране на списъци с номера или водачи. Ако желаете, можете да прилагате формати върху отделни нива от йерархията на списъка.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Водачи и номерация. Отворете раздела Настройки


Формат

Изберете нивото или нивата, които желаете да промените, след което задайте желаното форматиране.

Ниво

Изберете нивото или нивата, за които желаете да задавате настройки за форматиране. Избраното ниво се осветява в мострата.

Номерация

Изберете стил за номериране на избраните нива.

Избор

Описание

1, 2, 3, ...

Арабски числа

A, B, C, ...

Главни букви

a, b, c, ...

Малки букви

I, II, III, ...

Римски числа (главни букви)

i, ii, iii, ...

Римски числа (малки букви)

A, .., AA, .., AAA, ...

Азбучна номерация с главни букви

A, .., AA, .., AAA, ...

Азбучна номерация с малки букви

Водещ знак

Добавя водещ знак в началото на ред. Изберете тази настройка, после щракнете върху бутона Знак, за да изберете стил на водещия знак.

Изображение

Показва изображение вместо водещ знак. Изберете тази настройка и щракнете върху Избор, за да посочите желания файл с изображение. Изображението се вгражда в документа.

Свързана графика

Показва изображение вместо водещ знак. Изберете тази настройка и щракнете върху Избор, за да посочите желания файл с изображение. Изображението се вмъква като връзка към файла.

Няма

Не прилага стил за номериране.


Достъпността на следващите полета зависи от стила, избран в полето Номерация.

Преди

Въведете знак или текст, който да се показва пред номера в списъка.

След

Въведете знак или текст, който да се показва след номера в списъка. Ако желаете да създадете списък с номера от вида „1.)“, въведете „.)“ в това поле.

Начало

Въведете нов начален номер за текущото ниво.

Знак

Отваря диалоговия прозорец Специални знаци, в който можете да изберете символ.

Настройки за графика:

Избор...

Изберете графиката или посочете графичния файл, който желаете да използвате като знак – водач.

Ширина

Въведете ширина за графиката.

Височина

Въведете височина за графиката.

Запазване на пропорциите

Поддържа съотношението между размерите на графиката.

Подравняване

Изберете настройката за подравняване на графиката.