Изключения

Задайте съкращенията или комбинациите от букви, за които не желаете да бъдат автоматично коригирани от LibreOffice.

Дефинираните от вас изключения зависят от текущата настройка за език. Ако желаете, може да промените настройката за език, като изберете друг език в полето Замени и зключения за език.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Изключения.


Замени и изключения за език:

Изберете езика, за който желаете да създавате или редактирате правила за замяна. LibreOffice първо търси изключения, дефинирани за езика на текущата позиция в документа, а след това – за останалите езици.

Съкращения (продължаване без главна буква)

Въведете съкращение, последвано от точка, след което щракнете върху Нов. Така ще забраните на LibreOffice да превръща автоматично първата буква от думата след точката на съкращението в главна.

Изброява съкращенията, които не подлежат на автоматично коригиране. За да премахнете елемент от списъка, изберете елемента и щракнете върху Изтриване.

Думи с по ДВе ГЛавни БУкви

Въведете думата или съкращението, започващо с две главни букви, за което не желаете LibreOffice да коригира втората главна буква на малка. Например, въведете „PC“, за да забраните на LibreOffice да замества „PC“ с „Pc“.

Изброява думи или съкращения, започващи с две главни букви, които не подлежат на автоматично коригиране. Всички думи, започващи с две главни букви, са изброени тук. За да премахнете елемент от списъка, изберете елемента и щракнете върху Изтриване.

Създаване

Добавя текущия запис в списъка с изключенията.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Автовключване

Автоматично добавя съкращения или думи, започващи с две главни букви, към съответния списък с изключения. Тази възможност работи само ако е отметната настройката Коригиране на ДВе ГЛавни БУкви или Превръщане на първата буква от изречение в главна в колоната [В] от раздела Настройки на този диалогов прозорец.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.