Замяна

Служи за редактиране на таблицата за автоматично коригиране или заместване на думи и съкращения в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Замяна.


Замени и изключения за език:

Изберете езика, за който желаете да създавате или редактирате правила за замяна. LibreOffice първо търси изключения, дефинирани за езика на текущата позиция в документа, а след това – за останалите езици.

Таблица за замяна

Изброява записите за автоматична замяна на думи, съкращения или части от думи по време на въвеждане. За да добавите запис, въведете текст в полетата Замяна и С и щракнете върху Нов. За да редактирате запис, изберете го, променете текста в полето С и щракнете върху Замяна. За да изтриете запис, изберете го и щракнете върху Изтриване.

Можете да ползвате автокоригирането за прилагане на определен знаков формат върху дума, съкращение или част от дума. Изберете форматирания текст в документа, отворете този диалогов прозорец, изчистете полето Само текст и въведете текста, който желаете да заменяте, в полето Замяна.

Замяна

Въведете думата, съкращението или частта от дума, която искате да се замества по време на въвеждане. Заместващите знаци .* в края на дума предизвикват замяна на думата при наличие на произволно окончание. В началото на дума .* предизвиква замяна и при наличие на произволна представка. Например шаблонът „х-к.*“ със заместващ текст „характеристик“ открива и заменя „х-ки“ с „характеристики“, а шаблонът „.*...“ със заместващ текст „…“ намира и замества трите точки в „дума...“ с правилния типографски знак за хоризонтално многоточие от Уникод („дума…“).

Икона Съвет

За да замествате части от думи или знаци вътре в думи, можете да използвате началната и крайната заместваща поредица в един и същ шаблон. Например въвеждането на часове може да става по-бързо само с цифровия блок и с повторен десетичен разделител вместо двоеточие по следния начин: задайте шаблон „.*...*“ или „.*,,.*“ (двойна точка или двойна запетая във вътрешността на дума) и заместващ текст „:“ и въвеждането на „10..30“ или „10,,30“ автоматично ще даде резултат „10:30“.


С:

Въведете заместващия текст, графика, рамка или OLE обект, който желаете да заменя текста от полето Замяна. Ако сте избрали текст, графика, рамка или OLE обект в документа, съответните данни ще бъдат въведени тук наготово.

Само текст

Запазва записа от полето С без форматиране. Когато се извърши замяна, за текста се използва същият формат като на текста в документа.

Създаване

Добавя или заменя запис в таблицата за замяна.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.