Автокорекция

Задава настройките за автоматичната замяна на текст по време на въвеждане.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.


Настройките за автокоригирането се прилагат, когато натиснете клавиша за интервал след въвеждане на дума.

За да включите или изключите автокоригирането, в LibreOffice Calc изберете Инструменти - Автовъвеждане, а в LibreOffice Writer изберете Инструменти - Автокорекция - При въвеждане. За да приложите настройките за автокоригиране върху цял текстов документ, изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.

Замяна

Служи за редактиране на таблицата за автоматично коригиране или заместване на думи и съкращения в документа.

Изключения

Задайте съкращенията или комбинациите от букви, за които не желаете да бъдат автоматично коригирани от LibreOffice.

Настройки

Изберете настройките за автоматичното поправяне на грешки по време на въвеждане, след което щракнете върху OK.

Локализирани настройки

Задайте настройките за автокоригиране на кавички и другите настройки, специфични за конкретен език на текста.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.