Отстъпи и разредка

Задава настройките за отстъпи и разредка на абзаца.

Икона Бележка

За да промените мерните единици, използвани в този диалогов прозорец, изберете - LibreOffice Writer - Общи, после изберете нова мерна единица в областта Настройки.


За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Отстъпи и разредка.


Отстъп

Задайте големината на пространството между лявото и дясното бяло поле на страницата и абзаца.

Преди текста

Въведете разстоянието, с което желаете да отделите абзаца от бялото поле на страницата. Ако желаете абзацът да навлиза в полето, въведете отрицателно число. При езици с писане отляво надясно левият край на абзаца се отмества спрямо лявото поле на страницата. При езици с писане отдясно наляво десният край на абзаца се отмества спрямо дясното поле на страницата.

След текста

Въведете разстоянието, с което желаете да отделите абзаца от бялото поле на страницата. Ако желаете абзацът да навлиза в полето, въведете отрицателно число. При езици с писане отляво надясно десният край на абзаца се отмества спрямо дясното поле на страницата. При езици с писане отдясно наляво левият край на абзаца се отмества спрямо лявото поле на страницата.

Първи ред

Добавя пред първия ред на абзац отстъп с въведената от вас големина. За да оформите висящ отстъп, въведете положителна стойност в полето „Преди текста“ и отрицателна в „Първи ред“. За да оформите отстъп пред първия ред на абзац с номер или водещ знак, изберете „Форматиране - Водачи и номерация - Позиция“.

Разредка

Задайте растоянието, с което да бъдат разделени помежду си избраните абзаци.

Над абзаца

Въведете големината на желаното празно пространство над избрания абзац или абзаци.

Под абзаца

Въведете големината на желаното празно пространство под избрания абзац или абзаци.

Без разстояние между абзаци с еднакъв стил

Указва зададеното разстояние преди или след абзаца да не се прилага, когато предишният или следващият абзац е със същия абзацен стил.

Междуредия

Задайте големината на разстоянието между редовете в текста на абзаца.

Единични междуредия

Прилага единични разстояния между редовете в текущия абзац. Това е настройката по подразбиране.

Междуредия 1,5

Задава междуредия от ред и половина.

Двойни

Задава междуредия от два реда.

В проценти

Изберете тази настройка и въведете в полето стойност в проценти, като 100% отговаря на единични междуредия.

Най-малко

Въведената от вас стойност в полето се използва като минимално междуредие.

Икона Съвет

Ако в абзаца ползвате шрифтове с различен размер, междуредията автоматично се нагласят според най-едрия шрифт. Ако предпочитате всички междуредия да са еднакви, задайте в полето Най-малко стойност, съответстваща на най-едрия шрифт.


Просвет

Задава височината на празното пространство между два реда.

от

Въведете стойност за междуредията.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.