Числа / Формат

Задайте настройките за форматиране на избраната клетка или клетки.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете раздела Формат на колоната - Формат

Изберете раздела Форматиране - Ос - Ос Y - Числа (документи - диаграми)

Също и диалогов прозорец Числов формат за таблици и полета в текстови документи: изберете Форматиране - Числов формат или изберете раздела Вмъкване - Полета - Още полета - Променливи и изберете „Допълнителни формати“ в списъка Формат.


Категория

Изберете категория от списъка, после изберете форматиращ стил в полето Формат.

Формат

Изберете как желаете да се показва съдържанието на избраната клетка или клетки. Кодът за избраната възможност се изписва в полето Код на формат.

Падащи списъци за категория Валута

Изберете валута и превъртете до началото на списъка Формат, за да видите настройките за форматиране на валута.

Икона Бележка

Кодовете на формати за валути са във вида [$xxx-nnn], където xxx е символът на валутата, а nnn е кодът на държава. Специалните банкови символи като EUR (за евро) не изискват код на държава. Форматът на валутата не зависи от езика, избран в полето Език.


Език

Задава настройката за език за избраните . Ако за език е посочено По подразбиране, LibreOffice автоматично прилага числовите формати, свързани с подразбирания език на системата. Изберете произволен език, за да фиксирате настройките за избраните .

Настройката за език осигурява запазването форматите на дати и парични стойности, както и десетичния разделител и разделителя на хилядите, дори при отваряне в операционна система с различна настройка за език.

Изходен формат

Ще бъде използван същият формат като в клетките, съдържащи данните за диаграмата.

Настройки

Задайте настройките за избрания формат.

Десетични позиции

Въведете желания брой на видимите дробни позиции.

Разреди на знаменателя

При дробен формат въведете с колко разреда искате да се показва знаменателят.

Водещи нули

Въведете максималния брой нули, които да се показват пред десетичния разделител.

Червени отрицателни числа

Променя цвета на шрифта на отрицателните числа на червено.

Разделител на хилядите

Вмъква разделител между хилядите. Видът на разделителя зависи от езиковите настройки.

Инженерен запис

При експоненциалния формат инженерният запис осигурява експонентата да е кратна на 3.

Код на формат

Показва кода на избрания формат за числа. Можете да въведете и формат по избор. Следните настройки са достъпни само за дефинирани от потребителя формати.

Добавяне

Добавя въведения от вас код на формат към категорията с потребителски формати.

Изтриване

Изтрива избрания формат. Промените влизат в сила след като рестартирате LibreOffice.

Редакция на коментар

Добавя коментар към избрания числов формат.

Ред за име

Въведете коментар за избрания числов формат, след което щракнете извън това поле.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.